Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
Thông báo kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016

Download Thông báo kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016

Download Mẫu đề nghị bằng khen cấp Bộ, cờ thi đua cấp Bộ của tập thể

Download Mẫu đề nghị tặng chiến sĩ thi đua cá nhân


Lưu ý:

Đề nghị các đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc 2 năm học (2014 – 2015 và 2015 – 2016), “Cờ thi đua cấp Bộ”; cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” làm bảng báo cáo thành tích gửi về Văn phòng Học viện (qua đồng chí Trần Cao Anh), trước ngày 20/6/2016.

Nếu có thắc mắc, kiến nghị gì khác, đề nghị các đơn vị, cá nhân phản ảnh về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (qua bộ phận Tổng hợp - Thi đua thuộc Văn phòng Học viện) trước ngày 20/6/2016, để trình Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện Chính trị khu vực III và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016./.

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL