Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
CƠ CẤU TỔ CHỨC | Đoàn thanh niên


ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III

 

1. Giới thiệu chung

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị khu vực III là Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tổng số đoàn viên thanh niên là 42 đồng chí, chiếm 20% lực lượng công chức, viên chức của Học viện Chính trị khu vực III.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III.

- Là môi trường giáo dục, rèn luyện và định hướng giá trị cho thanh niên Học viện Chính trị khu vực III.

- Là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ Học viện Chính trị khu vực III.

2.2. Nhiệm vụ

- Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của công chức, viên chức là đoàn viên thanh niên Học viện Chính trị khu vực III.

- Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện cán bộ trẻ nhằm góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị khu vực III.

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Học viện; các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Đảng bộ và Đoàn cấp trên.

- Thông tin, báo cáo tình hình hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Học viện với Đảng bộ và Đoàn cấp trên trực thuộc.

- Phối hợp với Công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác nhằm làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

3. Cơ cấu tổ chức Đoàn Thanh niên Học viện nhiệm kỳ 2015 - 2017

- Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên: gồm có 03 đồng chí

1. Đ/c Vũ Đình Anh                     - Bí thư

2. Đ/c Trần Văn Quang                - Phó Bí thư

3. Đ/c Trần Thị Bích Trâm           - Ủy viên Ban Thường vụ

- Ban Chấp hành Đoàn thanh niên: gồm có 09 đồng chí

1. Đ/c Vũ Đình Anh

2. Đ/c Trần Văn Quang

3. Đ/c Trần Thị Bích Trâm

4. Đ/c Trương Diệu Hải An

5. Đ/c Phan Thị Tuyết Lan

6. Đ/c Phan Đình Nông

7. Đ/c Trương Phương Thảo,

8. Đ/c Trần Hữu Thọ,

9. Đ/c Lê Hữu Tùng

- Các Ủy viên Ban Chấp hành (UV BCH) được phân công nhiệm vụ

1. Đ/c Vũ Đình Anh - Bí thư, Phụ trách chung;

2. Đ/c Trần Văn Quang - Phó Bí thư, Trưởng Ban Phong trào;

3. Đ/c Trần Thị Bích Trâm - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, phụ trách Văn phòng Đoàn;

4. Đ/c Phan Đình Nông - UV BCH, Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra-Thi đua;

5. Đ/c Trương Phương Thảo - UV BCH, Trưởng Ban Tài Chính - Hậu cần;

6. Đ/c Trương Diệu Hải An - UV BCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Bí thư Chi đoàn 1;

7. Đ/c Lê Hữu Tùng - UV BCH, Phó Trưởng Ban Phong trào, Bí thư Chi đoàn 2;

8. Đ/c Phan Thị Tuyết Lan - UV BCH, Phó Trưởng Ban Phong trào phụ trách văn nghệ;

8. Đ/c Trần Hữu Thọ, UV BCH, Phó Trưởng Ban Phong trào phụ trách thể thao.P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL