Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
CƠ CẤU TỔ CHỨC | Đoàn thanh niên
 1. Giới thiệu chung

 2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III là Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Tổng số đoàn viên thanh niên là 61 đồng chí, chiếm 26% lực lượng cán bộ - công chức - viên chức của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III.

 3. Chức năng, nhiệm vụ

   2.1. Chức năng
   - Là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III.
   - Là môi trường giáo dục, rèn luyện và định hướng giá trị cho thanh niên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III.
   - Là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III.

   2.2 Nhiệm vụ:
   - Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III.
   - Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện cán bộ trẻ nhằm góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III.
   - Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Học viện; các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Đảng bộ và Đoàn cấp trên.
   - Thông tin, báo cáo tình hình hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Học viện với Đảng bộ và Đoàn cấp trên trực thuộc.
   - Phối hợp với Công đoàn và tổ chức đoàn thể khác nhằm làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

 4. Cơ cấu tổ chức
 5. - Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên gồm có 03 đồng chí:
  1. Đ/c Vũ Đình Anh, Bí thư;
  2. Đ/c Bùi Tiến Sĩ, Phó Bí thư;
  3. Đ/c Phan Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ;
  - Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên gồm có 09 đồng chí:
  1. Đ/c Vũ Đình Anh
  2. Đ/c Bùi Tiến Sĩ
  3. Đ/c Phan Hưng
  4. Đ/c Trần Văn Quang
  5. Đ/c Trương Phương Thảo
  6. Đ/c Trần Thị Bích Trâm
  7. Đ/c Chúc Bá Tuyên
  8. Đ/c Phan Thị Tuyết Lan
  9. Đ/c Trần Hữu Thọ
  - Các Ủy viên Ban Chấp hành (UV BCH) được phân công nhiệm vụ:
  1. Đ/c Vũ Đình Anh - Bí thư, Phụ trách chung;
  2. Đ/c Bùi Tiến Sĩ - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo;
  3. Đ/c Phan Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phong trào, Bí thư Chi đoàn 2;
  4. Đ/c Trần Văn Quang - UV BCH, Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra-Thi đua;
  5. Đ/c Trương Phương Thảo - UV BCH, Trưởng Ban Tài Chính - Hậu cần;
  6. Đ/c Trần Thị Bích Trâm - UV BCH, Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên;
  7. Đ/c Chúc Bá Tuyên - UV BCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Bí thư Chi đoàn 1;
  8. Đ/c Phan Thị Tuyết Lan - UV BCH, Phó Trưởng Ban Phong trào phụ trách văn nghệ;
  9. Đ/c Trần Hữu Thọ - UV BCH, Phó Trưởng Ban Phong trào phụ trách thể thao.
   
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL