Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TIN TỨC - SỰ KIỆN | Tiêu điểm
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC NĂM 2016

VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017


Chiều ngày 06 tháng 01 năm 2017, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc; thành viên Hội đồng Khoa học – Đào tạo; Lãnh đạo các đơn vị; giảng viên các khoa; chuyên viên Ban Quản lý khoa học; chủ nhiệm đề tài các cấp năm 2016, năm 2017. Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo, TS,Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện.

Hội nghị đã nghe TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động khoa học năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, Tổng kết hoạt động khoa học năm 2016, mặc dù gặp phải một số khó khăn nhất định do nguồn kinh phí Nhà nước đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học vẫn tiếp tục bị cắt giảm, việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng trong năm khá nặng đã có phần ảnh hưởng đến việc thực hiện một số nhiệm vụ khoa học... nhưng nhìn chung hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị khu vực III đã có những thuận lợi cơ bản và đạt được những thành tích ấn tượng. Cụ thể: Trong năm 2016, Học viện đã triển khai thực hiện 25 đề tài khoa học các cấp, trong đó: đã nghiệm thu 2 đề tài cấp Nhà nước, 3 đề tài cấp Bộ, 16 đề tài cấp Cơ sở; kết quả nghiệm thu: 5 đề tài đạt loại xuất sắc (01 đề tài cấp Nhà nước, 02 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp Cơ sở), 14 đề tài đạt loại khá, 1 đề tài đạt loại đạt, 1 đề tài hoàn thành nhiệm vụ; 01 đề tài cấp tỉnh, 3 đề tài cấp bộ 2016 – 2017 đang tiếp tục triển khai; tổ chức 3 cuộc hội thảo khoa học, tổ chức 14 cuộc tọa đàm khoa học, 02 buổi thông tin khoa học; tư vấn danh mục các nhiệm vụ khoa học năm 2017, tư vấn xây dựng Chiến lược hoạt động khoa học Học viện Chính trị khu vực III giai đoạn 2016 – 2030, tư vấn 15 thuyết minh chi tiết đề tài cấp Cơ sở năm 2017, thẩm định, nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu 16 đề tài cấp Cơ sở năm 2016, tư vấn xác định chủ đề, đề cương, phương thức tổ chức 03 cuộc hội thảo khoa học cấp Học viện năm 2016 và chủ đề, nội dung 14 cuộc tọa đàm khoa học năm 2016 của các đơn vị thuộc Học viện, tham gia chấm thi Hội thi “Giảng viên giảng dạy giỏi” lần thứ II của Học viện, đánh giá chất lượng bài giảng lên lớp cho 3 giảng viên, tư vấn hướng đề án và xác định tên đề án tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị khu vực III, tư vấn về kế hoạch và nội dung chương trình 2 lớp bồi dưỡng cho cán bộ tỉnh Se Kông, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và 4 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc đối tượng 3 của tỉnh Gia Lai... Cùng với việc thực hiện đề tài khoa học các cấp, việc tập trung nghiên cứu để đăng tải các công trình khoa học trên các tạp chí khoa học quốc gia, xuất bản sách tham khảo, chuyên khảo cũng được cán bộ nghiên cứu, giảng dạy quan tâm hơn trước. Trong năm 2016, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy của Học viện đã đăng tải được 185 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học quốc gia, xuất bản được hơn 10 đầu sách tham khảo, chuyên khảo, góp phần xã hội hóa kết quả nghiên cứu… 


TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động khoa học năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Về Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động khoa học năm 2017: Căn cứ phương hướng nghiên cứu khoa học cụ thể, hoạt động khoa học năm 2017 của Học viện tập trung vào những vấn đề cơ bản sau: Tập trung nghiên cứu những vấn đề về lý luận, học thuật nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Theo đó, các đề tài khoa học từ nay sẽ tập trung nghiên cứu theo hướng: Cấp Bộ: Hướng vào tổng kết thực tiễn địa phương, vùng phục vụ hoạch định đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; phục vụ nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; Cấp Cơ sở: trực tiếp góp phần hoàn thiện nội dung, chương trình chuyên đề của môn học, liên khoa, liên ngành; nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của đơn vị, tăng cường hiệu quả hoạt động tư vấn của Hội đồng Khoa học - Đào tạo, tiếp tục đổi mới công tác quản lý khoa học, nhất là công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học ở các đơn vị. Tìm kiếm, khai thác các nguồn lực khoa học từ các đơn vị khoa học và các địa phương ở khu vực miền Trung- Tây Nguyên, tăng cường hiệu quả trong quan hệ hợp tác hoạt động khoa học với các đơn vị khoa học trong và ngoài nước và các địa phương ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên...; Về nhiệm vụ năm 2017: Triển khai và tiếp tục thực hiện 24 đề tài khoa học các cấp, trong đó hoàn thành 01 đề tài cấp tỉnh, 3 đề tài cấp bộ năm 2016 đúng tiến độ; triển khai 3 đề tài cấp bộ năm 2017; 17 đề tài cấp cơ sở năm 2017; tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, thông tin khoa học, các buổi tọa đàm khoa học. Để thực hiện được phương hướng nhiệm vụ này, các hoạt động khoa học của học viện được tiến hành theo các biện pháp chính:  tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc trong tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ khoa học; tăng cường tính chủ động và trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý khoa học, trong đó tập trung vào các khâu: tham mưu, tổ chức triển khai, kiểm tra; nâng cao chất lượng các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học; điều hành các cuộc hội thảo khoa học theo hướng tăng cường thảo luận, tranh luận những vấn đề hội thảo quan tâm; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Khoa học - Đào tạo; tiếp tục giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa giảng dạy và nghiên cứu; tiếp tục duy trì mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác khoa học với các cơ quan Trung ương, các địa phương ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các đơn vị ngoài nước đã được xác lập.

Sau phần trình bày Dự thảo Báo cảo Tổng kết hoạt động khoa học năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Hội nghị đã tiến hành thảo luận, trao đổi ý kiến. Nhìn chung các ý kiến đều cơ bản đồng tình với nội dung Báo cáo, cách trình bày Báo cáo. Tiếp sau phần thảo luận, Hội nghị cũng đã công bố các quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cho nhóm nghiên cứu đề tài khoa học các cấp đạt loại xuất sắc năm 2016.


TS Vũ Anh Tuấn - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện trao Giấy khen của
Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cho
 nhóm nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước
(do PGS,TS Nguyễn Văn Lý làm Chủ nhiệm) đạt loại xuất sắc năm 2016
 

PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện trao Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cho các nhóm nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ đạt loại xuất sắc năm 2016
 

PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện trao Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cho các nhóm nghiên cứu đề tài khoa học cấp Cơ sở đạt loại xuất sắc năm 2016


PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện tổng kết hội nghị

Phát biểu tổng kết hội nghị, PGS,TS Nguyễn Văn Lý, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện đã nhấn mạnh một số vấn đề chính: Trong thời gian tới, công tác nghiên cứu khoa học bổ sung cho công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện sẽ thực hiện theo Thông báo kết luận của Ban Bí thư về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị. Và đây cũng chính là cơ sở để các đề tài cấp cơ sở sẽ tập trung vào hướng nghiên cứu này. Ngoài ra, đồng chí Giám đốc cũng lưu ý: Đối với công tác thông tin khoa học: Học viện cần tăng cường mời báo cáo viên tới báo cáo cho Học viện. Đối với các loại đề tài khoa học thì chất lượng và tiến độ thực hiện đề tài là mang tính bắt buộc; đối với công tác Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, cá đơn vị có liên quan cần chủ động có kế hoạch ngay từ đầu; các mặt công tác khác như: Vấn đề chất lượng quản lý khoa học, trình độ đội ngũ làm công tác quản lý khoa học,… cũng cần được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc trước thềm năm học mới.

BBT Website
(Bùi Tiến Sỹ thực hiện)

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL