Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
MÔ THỨC QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG CẦM QUYỀN VỚI NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI


MÔ THỨC QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG CẦM QUYỀN VỚI NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

 

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Quế, TS Mai Hoài Anh, ThS Nguyễn Thị Minh Thảo (Đồng chủ biên)

 

Số trang: 514

 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội  2018

Đảng chính trị, đảng cầm quyền là những yếu tố đặc trưng của hoạt động chính trị hiện đại và là bộ phận cấu thành của các hệ thống chính trị hiện đại. Sự tồn tại của các đảng chính trị tạo nên nét đặc trưng của cơ cấu xã hội chính trị, của hệ thống chính trị ở mỗi quốc gia. Ở Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Điều đó không phải tự nhiên mà có, mà là thành quả của bao nhiêu  năm đấu tranh cách mạng của toàn đảng, toàn dân Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới đất nước, sự lãnh đạo và vai trò cầm quyền của Đảng CS Việt Nam càng được thử thách và khẳng định. Trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, Đảng đã kiên định mục tiêu cách mạng, giữ vững tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo, lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đạt được những thành tựu to lớn: kinh tế không ngừng phát triển, chính trị - xã hội ổn định, đối ngoại được mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Tuy có những bước tiến quan trọng, song những đổi mới về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình, yêu cầu cần đổi mới Đảng và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Trên vấn đề này vẫn còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết, vướng mắc làm hạn chế vai trò lãnh đạo của Đảng lẫn hiệu lực quản lý của nhà nước và vai trò làm chủ của nhân dân. Vẫn còn tình trạng Đảng bao biện, làm thay, lấn sân công việc của chính quyền; cơ quan  đảng chạy theo những việc sự vụ; cơ quan chính quyền thụ động, ỷ lại vào cấp ủy; cấp ủy buông lỏng lãnh đạo chính quyền, không phát huy được vai trò lãnh đạo, thậm chí bị cơ quan chính quyền lấn sân…

Với ý nghĩa đó, nghiên cứu mô thức quan hệ của các đảng chính trị nói chung, đảng cầm quyền nói riêng đối với nhà nước, để từ đó rút ra những nhận thức đúng đắn về quy tắc hay quy luật cầm quyền của các chính đảng trên thế giới, giúp cho quá trình nâng cao tính khoa học và nghệ thuật lãnh đạo đối với nhà nước của Đảng là vấn đề có tính  lý luận và thực tiễn cấp thiết. Cuốn sách “Mô thức quan hệ giữa đảng cầm quyền và nhà nước ở một số quốc gia trên thế giới” được xuất bản nhằm đáp ứng yêu cầu này. Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài nhánh thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ trọng điểm giai đoạn 2015-2018 “Nghiên cứu các luận cứ khoa học để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam” do Học viện CTQG HCM chủ trì.

Bố cục sách bao gồm hai phần:

 

Phần thứ nhất: Lý luận chung về đảng chính trị, đảng cầm quyền và quan hệ giữa đảng cầm quyền với nhà nước. Nội dung phần này trình bày một số khái niệm; quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng CS VN về quan hệ giữa đảng chính trị, đảng cầm quyền với nhà nước; bên cạnh đó cũng giới thiệu lý luận của các học giả phương Tây về quan hệ giữa đảng chính trị, đảng cầm quyền với nhà nước.

 

Phần thứ hai: Mô thức quan hệ giữa đảng cầm quyền với nhà nước ở một số quốc gia trên thế giới – thực tiễn, nhận xét và bài học kinh nghiệm. Nội dung phần này giới thiệu mô thức quan hệ giữa đảng cầm quyền với nhà nước ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapor, Nam Phi, Nga; đưa ra nhận xét chung và bài học kinh nghiệm rút ra khi nghiên cứu mối quan hệ giữa đảng cầm quyền với nhà nước ở các quốc gia

 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !  

 

 

     Trung tâm TTKH                                                             Người thực hiện          

 

          Giám đốc                                                  

 

 

 

 

 

TS. Lê Văn Liêm                                                                       Lê Thị Thi

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL