Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
THỂ CHẾ KINH TẾ VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ


THỂ CHẾ KINH TẾ VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

 

Tác giả: PGS. TS LÊ QUỐC LÝ (Chủ biên)

Số trang: 330

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội  2018

Trong suốt hơn 30 năm đổi mới vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống thể chế kinh tế đã từng bước được hoàn thiện, góp phần đem lại động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công cuộc đổi mới đã đem lại cho đất nước sức sống mới với những thành tựu to lớn cả về kinh tế và xã hội. Những đổi mới bước đầu hết sức quan trọng trong tư duy lý luận, và nhận thức về xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế được coi là một trong những yếu tố tạo nên những thành tựu trong phát triển kinh tế Việt Nam.

Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, nền kinh tế Việt Nam vẫn tồn tại nhiều khuyết điểm và yếu kém. Nguyên nhân chủ quan có tính chất bao trùm là tư duy về vấn đề xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế và chính trị - xã hội chậm được đổi mới. Từ đó, nhiều quan điểm, chủ trương chưa được làm rõ, dẫn đến chưa thống nhất trong nhận thức, thiếu nhất quán trong hoạch định chính sách và trong chỉ đạo điều hành thực tiễn.

 

Nhằm làm sang tỏ hơn những vấn đề cả về lý luận và thực tiễn liên quan đến việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế ở Việt Nam, Nhà xuất bản CTQG đã xuất bản cuốn sách  “Thể chế kinh tế Việt Nam theo hướng phát triển bền vững chế độ chính trị”.

Bối cục sách gồm bốn chương:

Chương I: Những vấn đề lý luận về thể chế kinh tế. Nội dung chương này giới thiệu những nghiên cứu về thể chế kinh tế trong lịch sử; thể chế kinh tế và mối quan hệ giữa thể chế kinh tế với sự ổn định, phát triển của chế độ chính trị; thể chế sở hữu tại các nước có trình độ kinh tế thị trường phát triển cao Tây Âu – Mỹ, Israen; những nghiên cứu phê phán thể chế kinh tế kiểu CNXH trước thập niên 80 thế kỷ XX, tìm kiếm mô hình thể chế kinh tế và chế độ chính trị hợp lý mới của giới nghiên cứu thuộc khu vực các quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi; những nghiên cứu đề cập khía cạnh khác nhau của quá trình xây dựng thể chế kinh tế theo xu hướng dân chủ hóa chính trị của nhóm tác giả thuộc Ngân hang Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế; Những nghiên cứu luận giải và xác định vai trò nền tảng thể chế kinh tế dựa trên chế độ công hữu trong nền kinh tế thị trường mang đặc sắc Trung Quốc; Những nghiên cứu về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Chương II: Hoàn thiện thể chế kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững chế độ chính trị. Nội dung chương này đề cập đến vai trò của thể chế kinh tế đối với sự ổn định và phát triển chế độ chính trị; sự cần thiết, những thể chế cơ bản cần  hoàn thiện, nhân tố tác động và tiêu chí phản ánh phàn thiện thể chế kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển chế độ chính trị. Ngoài ra cũng giới thiệu những kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện thể chế kinh tế phải đồng thời đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển chế độ chính trị.

Chương III: Thực trạng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam thời kỳ đổi mới. Nội dung chương ba nêu lên qua trình xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế đáp ứng yêu cầu ổn định chế độ chính trị thời kỳ trước đổi mới, thời kỳ đổi mới; đánh giá về quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế cũng như nêu lên những vấn đề cấp thiết đang đặt ra về hoàn thiện thể chế kinh tế đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị.

 

Chương bốn: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế nhằm đảm bảo phát triển bền vững chế độ chính trị Việt Nam.

 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !  

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL