Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
HOẠCH ĐỊNH VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG


HOẠCH ĐỊNH VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG

 

 

 

 Tác giả: TS. LÊ NHƯ THANH – TS. LÊ VĂN HÒA (Đồng chủ biên)

Số trang: 283

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội  2017

Chính sách công là một trong những công cụ cơ bản được nhà nước sử dụng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Một chu trình chính sách công thường bắt đầu từ việc hoạch định chính sách công, tiếp theo là thực thi chính sách công và sau một khoảng thời gian thực hiện tiến hành đánh giá để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Hoạch định và thực thi chính sách công là bước đặc biệt quan trọng. Hoạch định chính sách công đúng đắn, khoa học sẽ xây dựng được chính sách công tốt, phù hợp với thực tế, thực thi đem lại hiệu quả, là tiền đề để chính sách công đó đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả cao. Ngược lại, hoạch định sai cho ra đời chính sách không phù hợp với thực tế, thiếu tính khả thi sẽ mang lại hậu quả không mong muốn trong quá trình quản lý. Những tổn hại này ảnh hưởng lâu dài, liên quan tới nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Do đó việc nghiên cứu hoạch định và thực thi chính sách công có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kết quả, hiệu quả của chính sách công.  Nhằm cung cấp thêm những kiến thức cơ bản về lĩnh vực hoạch định và thực thi chính sách công, Nhà xuất bản CTQG xuất bản cuốn sách “Hoạch định và thực thi chính sách công” do  hai tác giả là TS. Lê Như Thanh và TS. Lê Văn Hòa (Học viện Hành chính quốc gia) đồng chủ biên.

Nội dung cuốn sách trình bày tổng quan về các vấn đề sau:

 

- Chính sách công (quan niệm, vai trò, phân loại và chu trình chính sách công)

 

-  Hoạch định chính sách công (khái niệm, vai trò và chủ thể tham gia hoạch định chính sách công; yêu cầu đối với một chính sách công, căn cứ, những yếu tố ảnh hưởng, quy trình; mô hình hoạch định chính sách công và phương pháp đánh giá tác động chính sách)

 

-  Thực thi chính sách công (khái niệm, vai trò và chủ thể tham gia; yêu cầu, quy trình triển khai; điều kiện, những yếu tố ảnh hưởng và phương pháp tiếp cận thực thi chính sách công)

 

- Lựa chọn công cụ thực thi chính sách công (mô hình lựa chọn công cụ thực thi chính sách công; các công cụ tự nguyện, các công cụ bắt buộc, các công cụ hỗn hợp)

 

- Lập chương trình, dự án thực  thi chính sách công (lập chương trình, dự án; phương pháp lập dự án; phương pháp phân tích hiệu quả dự án đầu tư công)

 

- Thực hiện chương trình, dự án thực thi chính sách công (lập kế hoạch thực hiện dự án; các kỹ thuật lập kế hoạch thực hiện dự án; đẩy nhanh tiến độ dự án; kiểm soát thực hiện dự án)

 

 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !     

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL