Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TUYÊN GIÁO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TUYÊN GIÁO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 Tác giả: HỌC VIỆN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN

Số trang: 710

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội  2018

Công tác tuyên giáo là bộ phận cấu thành quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đây là lĩnh vực trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng; truyền bá, giáo dục hệ tư tưởng, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho quần chúng nhân dân, đồng thời cổ vũ, động viên quần chúng nhân dân tham gia tích cực các phong trào, hành động cách mạng thực tiễn bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Trong công tác tuyên giáo, người cán bộ tuyên giáo có một vai trò quan trọng, đây là lực lượng trực tiếp góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức giành được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên trong tình hình hiện nay, đội ngũ cán bộ tuyên giáo nước ta đang bộc lộ nhiều bất cập, yếu kém, nổi bật là một số vấn đề như: số lượng cán bộ được đào tạo chuyên sâu về nghề tuyên giáo còn chiếm tỉ lệ thấp, năng lực chuyên môn, năng lực tham mưu, hoạch định chính sách của cán bộ tuyên giáo trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, văn nghệ… còn nhiều bất cập; năng lực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn… Chính vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạt đức lối sống trong sáng lành mạnh; có trình độ chuyên môn tinh thông, nhanh  nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học…là một yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay.

Nhằm cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở nước ta hiện nay; định hướng, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong thời gian tới, Nhà XB CTQG phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền xuất bản cuốn sách “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay”. Cuốn sách tập hợp các bài tham luận của nhiều nhà khoa học và giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo.

Bố cục sách được chia làm hai phần:

Phần thức nhất:  gồm các bài viết đề cập đến bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay, từ đó phân tích những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề đặt ra cho công tác tuyên giáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo

Phần thứ hai: gồm các bài viết trình bày thực trạng, đề xuất quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong bối cảnh hiện nay

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !    
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL