Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
XÂY DỰNG VÀ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỜI KỲ PHÁT TRIỂN MỚI


XÂY DỰNG VÀ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỜI KỲ PHÁT TRIỂN MỚI

 

 Tác giả: PGS.TS Nguyễn Viết Thông (Chủ biên)

Số trang: 176

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội  2018

Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương là văn bản ghi lại các quyết định về đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hoặc các vấn đề được thông qua tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương. Giá trị của một nghị quyết được đo bằng giá trị của sự thực hiện nghị quyết đó trong đời sống xã hội, từ đó đặt ra yêu cầu việc xây dựng, thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết cần phải đạt được tính hiệu quả và thiết thực. Và vì vậy, đổi mới việc xây dựng và lãnh dạp, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết và việc nghiên cứu, đánh giá, tổng kết, rút ra những kinh nghiệm quý trong xây dựng và lãnh dạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết là một việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa chính trị và xã hội.

Xây dựng nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết là một khâu liên hoàn, có quan hệ biện chứng với nhau, là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn và triển khai thực hiện những kết quả ấy trong cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, tìm cách đổi mới việc xây dựng và thực hiện nghị quyết theo hướng ngày càng có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hơn là công công việc phức tạp, đòi hỏi tính quy mô với những phân tích, đánh giá, tổng kết trên nhiều yếu tố như quan điểm nhận thức, tổ chức, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi trong từng lĩnh vực, có tố chất và khả năng xây dựng, thể chế hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết. Đồng thời, khi nghiên cứu về vấn đề xây dựng nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết phải trên tinh thần khoa học, thái độ khách quan “nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật”, phải đặt vấn đề nghiên cứu trong một chỉnh thể cố kết, trong đó việc xây dựng nghị quyết và việc tổ chức thực hiện nghị quyết phụ thuộc, chế ước lẫn nhau, liên hệ và tác động lẫn nhau, được đặt trong trạng thái vận động, có tiếp thu, kế thừa và có đổi mới, phát sinh, phát triển. Nhận thức về sự kế thừa và phát triển không phải là sự lặp lại mà là sự vận động tiến đến trình độ cao trong quá trình xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết.

 Nhằm cung cấp cho bạn đọc tài liệu nghiên cứu về những vấn đề trên, NXB CTQG đã xuất bản cuốn sách “Xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới” do tác giả Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương làm chủ biên. Cuốn sách giới hạn nghiên cứu việc xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương từ Đại hội X của Đảng (năm 2006) đến nay.

Nội cung cuốn sách gồm 3 chương:

 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương

 

Chương 2: Thực trạng công tác xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương

 

Chương 3: Những phải pháp đổi mới việc xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương

 

 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !     

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL