Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM


ĐỔI MỚI  SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

 

 Tác giả: PGS.TS. VŨ TRỌNG LÂM (Chủ biên)

Số trang: 347

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội  2017

Sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam là một thực tế khách quan đã được khẳng định trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước. Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền, đó là tất yếu khách quan lịch sử, là trọng trách nặng nề đã được nhân dân giao phó. Trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đòi hỏi phải đổ mới sự lãnh đạo của Đảng về nội dung và phương thức để vừa khẳng định vị trí, vai trò, uy tín của Đảng với tư cách là một đảng cầm quyền duy nhất, vừa phát huy vai trò, uy tín của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp qyền XHCN do Đảng lãnh dạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị” “Hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nhà nước pháp quyền XHCN”.

Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý của nhà nước thì việc đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội có ý nghĩa quyết định. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN đòi hỏi phải đổi mới nội dung và  phương thức lãnh đạo của Đảng, là yêu cầu tất yếu, khách quan trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, bảo đảm Nhà nước ta thực sự là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, theo định hướng XCHCN. Đó là yêu cầu khách quan về mặt chính trị của việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền. Sự lãnh đạo của Đảng phải tuân theo những quy luật hình thành, phát triển và hoàn thiện của Nhà nước pháp quyền.

Cuốn sách “Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam”  chủ yếu trình bày cơ sở lý luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; phân tích thực trạng sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay; trên cơ sở đó, đưa ra các quan điểm và giải pháp chủ yếu về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đáp ứng  yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Bố cục sách bao gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xay dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Nội dung chương này đề cập đến một số vấn đề như: Nhận thức chung về đảng chính trị; Sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam đối với nhà nước và xã hội; Những vấn đề cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam; Yêu cầu cấp thiết về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

Chương 2: Thực trạng sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay. Các vấn đề được đề cập đến trong chương này bao gồm: Sự hình thành và phát triển tư duy lý luận của Đảng CS Việt Nam về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Khái quát những thành tựu cơ bản về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội; Những hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội

Chương 3: Quan điểm và giải pháp chủ yếu về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !    
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL