Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
70 NĂM TÁC PHẨM ĐỜI SỐNG MỚI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ ĐÔ THỊ VĂN MINH


70 NĂM TÁC PHẨM ĐỜI SỐNG MỚI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ ĐÔ THỊ VĂN MINH

 

(Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia do Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng tổ chức)

 Số trang: 634

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội  2017

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Tuy nhiên,  chính quyền cách mạng còn non trẻ vừa mới ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách. Các thế lực đế quốc, phản động quốc tế và trong nước đã cấu kết, bao vây, chống phá quyết liệt hòng thủ tiêu thành quả cách mạng; nạn đói, nạn dốt và nền tài chính kiệt quệ … đã đặt vận mệnh nước ta vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Ngày 25-11-1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc, khẳng định chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền văn hóa nói chung, đời sống mới nói riêng với kháng chiến, kết hợp kháng chiến với kiến quốc. Đảng ta đã chủ trương phát động phong trào xây dựng đời sống mới. Thay mặt Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 44, ngày 3-4-1946 thành lập Ban Trung ương vận động đời sống mới. Ngày 20-3-1947, với bút danh Tân Sinh, Người đã công bố tác phẩm Đời sống mới để chỉ đạo và động viện phong trào toàn dân xây dựng đời sống mới.

Nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch  Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5-2017) và 70 năm ra đời tác phẩm Đời sống mới (1947-2017), Nhà XB CTQG đã xuất bản cuốn sách “70 năm tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cuốn sách tập hợp các bài tham luận tham gia Hội thảo khoa học cấp Quốc gia do Học viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

Nội dung các bài tham luận tập trung làm sáng tỏ những vấn đề về hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của tác phẩm Đời sống mới; khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan tỏa của tác phẩm Đời sống mới đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở nước ta hiện nay. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức phong trào xây dựng đời sống mới trong mỗi người, mỗi gia đình, mỗi làng, trường học, công sở, doanh nghiệp, địa phương… nhằm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nói riêng.

Bố cục sách bao gồm hai phần:

-                     Phần thứ nhất: Đời sống mới – Những giá trị vững bền và sức lan tỏa

-                     Phần thứ hai: Phát huy giá trị tác phẩm Đời sống mới trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở nước ta hiện nay.

 

 

 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !   

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL