Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
AN NINH VĂN HÓA Ở VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN


AN NINH VĂN HÓA Ở VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

 

 Tác giả: PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, TS.Vũ Thị Phương Hậu (Đồng chủ biên)

Số trang: 362

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà nội 2017

Số đăng ký: CV 36594

Trong bối  cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tác động tới các lĩnh vực đời sống xã hội của các quốc gia, dân tộc, nhất là với văn hóa – lĩnh vực mà ở đó sự thẩm thấu của các giá trị văn hóa ngoại nhập và các sản phẩm văn minh có khả năng làm “biến dạng” các nền văn hóa và đặt các yếu tố thuộc bản sắc văn hóa dân tộc trước những thách thức có tính chất sống còn. Chính vì vậy, để giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại, hoàn thành mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thì bên cạnh việc phát tiển văn hóa cần phải bảo đảm an ninh văn hóa.

Nhìn vào sự vận hành của nền văn hóa dân tộc trong thời kỳ đổi mới, có thể nhận thấy nhiều lĩnh vực văn hóa đã có sư khởi sắc và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Hệ thống thiết chế văn hóa được xây dựng, thị  trường văn hóa phẩm đã đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa của  mọi tầng lớp nhân dân. Chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa đã huy động được mọi nguồn lực xã hội tham gia quá trình xây dựng và phát triển văn hóa. Di sản văn hóa được bảo tồn, tu bổ, phục dựng, phát huy giá trị. Nhiều di sản văn hóa của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa được cải tiến. Giao lưu hợp tác quốc tế về văn hóa được mở rộng… Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được, tình hình an ninh văn hóa đang có diễn biến phức tạp. Mặt trái của cơ chế thị trường đã tác động không nhỏ đến đạo đức, lối sống của một bộ phận nhân dân trong xã hội theo chiều hướng tiêu cực; xu hướng “thương mại hóa”, xa rời tôn chỉ, mục đích cao đẹp của một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã gây ra nhiều hậu quả đáng lo ngại; sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội gia tăng dẫn đến sự phân hóa trong việc tiếp cận và hưởng thụ các giá trị văn hóa…Vì vậy việc đánh giá đúng thực trạng tình hình an ninh văn hóa ở nước ta, chỉ ra những thành tựu và hạn chế, tổng kết thực tiến để khái quát thành lý luận, tìm ra phương hướng và giải pháp để bảo đảm an ninh văn hóa quốc gia là hết sức cần thiết.

Cuốn sách “An ninh văn hóa ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” đã nghiên cứu, làm rõ khái niệm an ninh văn hóa và vai trò của an ninh văn hóa  trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam; làm rõ vị trí của an ninh văn hóa trong mối quan hệ với an ninh con người, an ninh chính trị và an ninh kinh tế; đồng thời phân tích và đánh giá thực trạng an ninh văn hóa ở nước ta trong thời kỳ đổi mới, chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế, những thời cơ và thách thức đặt ra trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; nghiên cứu kinh nghiệm lịch sử của dân tộc và kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm an ninh văn hóa, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh văn hóa ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

Bố cục sách bao gồm 5 chương:

 

-                     Chương 1:  Những vấn đề lý luận về an ninh văn hóa và mối quan hệ giữa an ninh văn hóa với an ninh trên các  lĩnh vực khác ở nước ta hiện nay

 

-                     Chương 2: Kinh nghiệm an ninh văn hóa trong lịch sử Việt Nam và an ninh văn hóa của một số nước trên thế giới hiện nay

 

-                     Chương 3: Thực trạng an ninh văn hóa ở Việt Nam hiện nay qua khảo sát một số lĩnh vực

 

-                     Chương 4: Bối cảnh mới của việc bảo đảm an ninh văn hóa ở Việt Nam hiện nay

 

-                     Chương 5: Phương hướng và giải pháp bảo đảm an ninh văn hóa ở Việt Nam hiện nay

 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL