Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TRONG 30 NĂM ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM


PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TRONG 30 NĂM ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM

Tác giả: Liên minh hợp tác xã Việt Nam

Số trang: 330

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà nội 2016

Số đăng ký:

Công cuộc đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã tròn 30  năm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, sự nghiệp đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đồng hành cùng với sự đổi mới của đất nước, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã cũng có sự phát triển, trưởng thành về mọi mặt… Tuy nhiên, so với tiến trình đổi mới và phát triển chung của đất nước, sự phát triển của kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã, trong đó có các tổ hợp tác, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã và tổ chức đại diện của nó là Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố cũng có những bước phát triển, thăng trầm, khó khăn khác nhau.  Với tiềm năng về lao động, điều kiện tự nhiên và xã hội, khu vực kinh tế này bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém, đóng góp của thành phần kinh tế tập thể vào sự tăng trưởng GDP chung của nền kinh tế có tăng nhưng còn thấp.

Việc đánh giá đầy đủ, chính xác, khoa học quá trình đổi mới của khu vực kinh tế tập thể và tổ chức đại diện của nó là Liên minh hợp tác xã Việt Nam trong tiến trình đổi mới của đất nước 30 năm qua, nhất là trong những năm gần đây là việc làm rất cần thiết cả về lý luận và thực tiễn để rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh sự phát triển của kinh tế hợp tác, mà nòng cốt là hợp tác xã trong những năm sắp tới. Chính vì lẽ đó, Liên minh hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản CTQG xuất bản cuốn sách “Phát triển kinh tế tập thể trong 30 năm đổi mới ở Việt Nam”.

Nội dung cuốn sách là kết quả nghiên czứu công phu, nghiêm túc với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Liên minh hợp tác xã Việt Nam, một số bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, cơ quan nghiên cứu khoa học, lý luận của Đảng, Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu, tổng kết đã có từ thực tiễn nghiên cứu trong nước và thế giới, các tác giả đã góp phần phát triển tư duy, lý luận mới về kinh tế hợp tác và hợp tác xã; phát hiện những vấn đề mới đặt ra về lý luận và thực tiễn, làm cơ sở đề xuất những giải pháp, khuyến nghị mới để phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã trong giai đoạn mới cả về lượng và chất.

Bố cục sách bao gồm 3 chương:

-         Chương 1: Cơ sở lý luận, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, Liên minh hợp tác xã Việt Nam và kinh nghiệm một số nước về phát triển hợp tác xã

-         Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế tập thể và Liên minh hợp tác xã Việt Nam trong tiến trình đổi mới

-          Chương 3: Quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và Liên minh hợp tác xã Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL