Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THAM MƯU CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG Ở TRUNG ƯƠNG


ĐỔI MỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THAM MƯU CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG Ở TRUNG ƯƠNG


 Tác giả: Nguyễn Văn Quynh (chủ biên)

Số trang: 390

Số đăng ký: CV 36591-93

Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2017

Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ tham mưu các cơ quan Đảng ở Trung ương nói riêng, tiếp tục đổi mới công tấc tổ chức, cán bộ là nhiệm vụ, là yêu cầu của toàn Đảng và của cả hệ thống chính trị, mà trực tiếp là những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng nhằm bảo đảm sử dụng đúng người, đúng việc, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Trong thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu các cơ quan Đảng ở Trung ương còn nhiều hạn chế, yếu kém, trong khi bối cảnh xây dựng và phát triển đất nước hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới.

Trước thực tế đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “Đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương” do đồng chí Nguyễn Văn Quynh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm chủ biên.

Nội dung cuốn sách khắc họa chân dung cán bộ tham mưu các cơ quan Đảng ở Trung ương, công việc, sản phẩm tham mưu mà họ thực hiện, mối quan hệ giữa chủ thể tham mưu và chủ thể sử dụng tham mưu; những yêu cầu, ảnh hưởng đối với cán bộ tham mưu trong tình hình mới; phản ánh thực trạng đội ngũ cán bộ tham mưu và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu các cơ quan Đảng ở Trung ương, từ đó xác định nội hàm của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu các cơ quan Đảng ở Trung ương có tính toàn diện, đầy đủ trên tất cả các mặt: đổi mới tư duy; xây dựng về chính trị, tư tưởng; xây dựng về tổ chức; xây dựng về cán bộ; xây dựng về phương pháp, cách thức quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan; xây dựng về môi trường hoạt động tham mưu. Các tác giả cũng đề xuất các nhóm giải pháp, trong đó có nhiều giải pháp vượt ra khỏi một số quy định mà các tác giả cho là chưa phù hợp hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, nhiều giải pháp đã đi vào từng ngóc ngách của vấn đề, có chiều sâu thực tiễn và tính hiệu quả cao nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương thực sự có đủ điều kiện để đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó.

Bố cục sách bao gồm 3 chương:

-                     Chương 1: Một số vấn đề lý luận về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương

-                     Chương 2: Thực trạng đội ngũ cán bộ tham mưu và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương trong tình hình hiện nay

-                     Chương 3:Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và một số giải pháp đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL