Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
LÊ DUẨN – MỘT TƯ DUY SÁNG TẠO LỚN, NHÀ LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM


LÊ DUẨN – MỘT TƯ DUY SÁNG TẠO LỚN, NHÀ LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 

 Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Số trang: 998

Số đăng ký: CV 36590

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội  2017

Đồng chí Lê Duẩn, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, là chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người học trò lỗi lạc, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Nhân dịp Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017), nhằm khẳng định vai trò và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với cách mạng và dân tộc ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách “Lê Duẩn – một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam”. Cuốn sách bao gồm bài viết của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang qua các thời kỳ, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu lý luận chính trị, các đồng chí từng có thời gian dài được làm việc với Tổng Bí thư Lê Duẩn…Ngoài ra còn có một số bài viết, tác phẩm viết về đồng chí Lê Duẩn được tuyển chọn trong các sách đã xuất bản.

Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ tư duy sáng tạo về lý luận và chỉ đạo thực tiễn của đồng chí Lê Duẩn trong quá trình lãnh đạo thực hiện sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các tác giả khẳng định nhiều tư tưởng lớn mà đồng chí Lê Duẩn luôn trăn trở suy  nghĩ ( nhất là từ khi ở cương vị một trong những nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta) như: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; làm chủ tập thể; xây dựng Đảng cầm quyền; xây dựng văn hóa và con người Việt Nam… đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Việc  nghiên cứu và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các tư tưởng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn trong tình hình thực tế hiện nay sẽ góp một phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Bố cục sách được chia thành ba phần:

     -         Phần thứ nhất (gồm 51 bài viết): Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn đối với Đảng và dân tộc

     -         Phần thứ hai (17 bài viết): Những kỷ niệm sâu sắc về Tổng bí thư Lê Duẩn

     -         Phần thứ ba: Tư tưởng, quan điểm cơ bản của đồng chí Lê Duẩn qua một số tác phẩm tiêu biểu

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL