Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM XHCN TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG


XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM XHCN TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

 

 Tác giả: Viện khoa học xã hội và nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng

Số trang: 248

Số đăng ký: CV 36589

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội  2016

Lịch sử hình thành, phát triển tư tưởng về nhà nước pháp quyền gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển tư tưởng về dân chủ, nhân quyền, xác lập quyền làm chủ của người dân; thiết lập, xây dựng và tổ chức hoạt động của nhà nước; đồng thời loại trừ chuyên chế, độc tài, vô chính phủ dưới mọi hình thức. Mầm mống tư tưởng nhà nước pháp quyền xuất hiện từ thời cổ đại và phát triển trong thời cận đại, khi giai cấp tư sản  nắm quyền thống trị xã hội. Tuy nhiên, nhà nước pháp quyền còn là sản phẩm của thời đại mà giai cấp công nhân đã ý thức được vai trò lịch sử toàn thế giới của  mình, vươn lên thành giai cấp thống trị, lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, tổ chức đời sống xã hội theo phương thức sản xuất mới, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội loài người.

Ở Việt Nam, lần đầu tiên, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994), những quan điểm, nội dung về “Xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” được khẳng định trong văn kiện chính thức của Đảng và được bổ sung, phát triển qua các kỳ đại hội, được tổ chức thực hiện trong quá trình đổi mới đất nước. Từ đó, lý luận về Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta dần dần được định hình, xây dựng và hoàn thiện qua từng giai đoạn phát triển đất nước. Đó là việc xác lập nguyên tắc pháp quyền XHCN, coi trọng tính pháp quyền trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước. Từ nhận thức đúng đắn về giá trị khoa học tổ chức quyền lực của nhà nước pháp quyền, chúng ta đã vận dụng sáng tạo các nguyên tắc cơ bản về tổ chức để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định nhiều quan điểm, chủ trương, định hướng quan trọng, đưa đất nước ta phát triển vững chắc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn. Trong đó, quan điểm xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới. Có thể nói, lý luận về nhà nước pháp quyền, nhất là lý luận về nhà nước pháp quyền XHCN nói chung, nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nói riêng là những vấn đề được bạn đọc quan tâm nhiều. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp cùng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự đã xuất bản cuốn sách “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng”.

Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ quá trình nhận thức của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN qua 30 năm đổi mới và sự cần thiết phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nhước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay; Nêu lên những nội dung, quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đề xuất những định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN trong văn kiện Đại hội XII vào thực tiễn cuộc sống.

 

Bố cục sách được chia thành 3 chương:

 

-                  Chương 1: Quá trình nhận thức và kết quả xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN qua 30 năm đổi mới ở Việt Nam

 

-                  Chương 2: Quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN trong văn kiện Đại hội XII

 

-                     Chương 3: Định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN trong tình hình mới.

 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc !

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL