Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Mỗi tuần một quyển sách
VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC TRONG TÁC PHẨM CỦA C.MÁC – PH.ĂNGGHEN – V.I LÊNIN


VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC TRONG TÁC PHẨM CỦA C.MÁC – PH.ĂNGGHEN – V.I LÊNIN

 

 Tác giả: PGS.TS Doãn Chính – PGS.TS Đinh Ngọc Thạch (đồng chủ biên)

Số trang: 614

Số đăng ký: CV 36581

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội  2016

Chủ nghĩa Mác – Lênin, trong đó có triết học – bộ phận  cấu thành và hạt nhân lý luận của nó, là một hệ thống mở. Tính mở, tính sáng tạo đối lập với tính khép kín, tính biệt phái và tính giáo điều, cũng như xa lạ với chủ nghĩa lạc quan không tưởng và duy ý chí. V.I. Lênin viết: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm pham; trái lại, chúng ta tin rẳng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống… vì lý  luận này chỉ đề ra những nguyên lý chỉ đạo chung, còn việc áp dụng những nguyên lý ấy thì, xét riêng từng nơi, ở Anh không giống ở Pháp, ở Pháp không giống ở Đức, ở Đức không giống ở Nga” (Lênin toàn tập – Tập 4, tr.232).

Hồ Chí Minh cũng từng nhấn mạnh: “Dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung “cơ sở lịch sử” của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình không thể có được. Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên một triết lý nhất định của lịch sử, nhưng lịch sử nào ? Lịch sử châu Âu. Mà châu Âu là gì ? Đó chưa phải là toàn thể nhân loại” (Hồ Chí Minh toàn tập – Tập 1, tr.465)

Hiểu đúng tính mở của chủ nghĩa Mác – Lênin cho phép hình thành hướng nghiên cứu di sản tinh thần của các nhà kinh điển trong quá trình đổi mới đất nước theo xu thế vận động chung của lịch sử, có tính đến những nét đặc thù của điều kiện Việt Nam. Tìm hiểu các vấn đề triết học, từ vấn đề bản thể luận, nhận thức luận đến vấn đề nhân sinh, xã hội, từ những quan điểm cách mạng, hiện thực đến những dự báo khoa học, từ cách tiếp cận thế giới quan đến cách tiếp cận giá trị trong các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin luôn bổ ích, trước hết đối với những người mác xít, với mong muốn bổ sung, phát triển nó trên cơ sở tiếp thu những thành quả mới nhất của tri thức khoa học và hoạt động thực tiễn. Tinh thần phát triển và phê phán khoa học trong việc nghiên cứu di sản của quá khứ, theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin, là đòi hỏi của cuộc sống.

Đối với quá trình giảng dạy và phổ biến triết học Mác – Lênin, việc phân tích các tác phẩm kinh điển một cách trực tiếp có tác dụng kép: nó làm sâu sắc thêm nhận thức về chủ nghĩa Mác qua những chất liệu sống động và trung thực, đồng thời rút ra những bài học và nguyên tắc phương pháp luận vô giá cho nhận thức và hoạt động thực tiễn trong điều kiện hiện nay.

Cuốn sách “Vấn đề triết học trong tác phẩm của C.Mác – Ph.Ăngghen, V.I.Lênin” là một công trình tập thể, do PGS.TS. Đinh Ngọc Thạch và PGS.TS Doãn Chính đồng chủ biên, gồm có ba phần:

-         Phần 1: Một số chỉ dẫn về phương pháp phân tích các tác phẩm kinh điển của triết học Mác – Lênin.
  -    
Phần 2: Phân tích  một số tác phẩm tiêu biểu của C.Mác và Ph.Ăngghen.

  -     Phần 3: Phân tích một số tác phẩm của V.I.Lênin.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc ! 
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL