Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Danh sách các đầu sách trong năm 2012
TÔN GIÁO

1      .  Lịch sử tôn giáo Nhật bản/ Sueki Fumihiko ._ h-: Thế giới, 2011._ 310 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30873

                Từ khóa:           Tôn giáo, lịch sử tôn giáo,  Nhật bản,

                Tóm tắt:            Giới thiệu lịch sử hình thành và  phát triển của các tôn giáo ở Nhật bản, những nét  tương đồng và khác biệt với các tôn giáo ở những quốc gia châu á khác.

 

  2     .  Cơ duyên tồn tại và phát triển của Phật giáo việt nam đến nay (qua một số tỉnh     đồng bằng Bắc bộ)/ Vũ Minh Tuyên ._ H.: Chính trị quốc gia, 2010._ 247 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30162-66

                Từ khóa:           Tôn giáo, Phật giáo

                Tóm tắt:            Từ những kết quả nghiên cứu cùng những số liệu và dẫn chứng cụ thể về Phật giáo ở Việt nam, đặc biệt là qua sáu tỉnh thành ở đồng bằng Bắc bộ, cuốn sách đã làm sáng tỏ từ cơ duyên kinh tế - xã hội đến cơ duyên nhận thức và cơ duyên tâm lý quy định sự tồn tại và phát triển của Phật giáo ở Việt nam. Bên cạnh đó cũng phân tích và đưa ra những giảI pháp căn bản, phù hợp nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của tôn giáo này trong xã hội ta hiện nay.

 

3      .  Những điển tích Phật Giáo kỳ thú/ Tiếu Túc Lê Minh ._ H. : Chính trị quốc gia,      2010._ 411 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31354-58, CV 29887-88

                Từ khóa:           Tôn giáo, Phật giáo, lịch sử phật giáo, đIển tích

                Tóm tắt:            Giới thiệu một số câu chuyện lý thú về các nhân vật Phật giáo, những truyện truyền thuyết về Phật giáo ấn độ và Phật giáo Trung quốc, có ảnh hưởng sâu sắc tới nền văn học, nghệ thuật và tư tưởng của các tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới.

 

  4     .  Để có một tương lai/ Thích Nhất Hạnh ._ Tp HCM.: Văn hóa SàI Gòn, 2009._ 310 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 29968

                Từ khóa:           Tôn giáo, Phật giáo, triết lý, nhân sinh quan, triết học, thiền

                Tóm tắt:            Trên cơ sở tư tưởng của Phật giáo và những trảI nghiệm của bản thân trong quá trình hoạt động và thực hành tôn giáo ở nhiều quốc gia trên thế giới,  tác giả đã trình bày những quan đIểm của mình về cuộc sống, về cách thức để mỗi cá nhân tự hoàn thiện mình, đem lại sự bình an cho bản thân, cộng đồng và xã hội, trong đó trọng tâm là thực hành  theo Năm giới và Tam bảo.

 

  5     .  Hỏi đáp về đạo Cơ đốc - Thánh địa/  ._ H.: Thời đại, 2011._ 168 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30088-89

                Từ khóa:           Tôn giáo,  đạo Cơ đốc

                Tóm tắt:           

  6     .  Hỏi đáp  về đạo Cơ đốc - ảnh hưởng/  ._ H.:Thời đại, 2011._ 271 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30084-85

                Từ khóa:           Tôn giáo, đạo Cơ đốc

                Tóm tắt:           

 

  7     .  Hỏi đáp về đạo Cơ đốc - Lịch sử/  ._ H.: Thời đại, 2011._ 171 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30090-91

                Từ khóa:           Tôn giáo, Cơ đốc giáo, lịch sử tôn giáo

                Tóm tắt:            Dưới hình thức hỏi đáp, cuốn sách lược kể các câu chuyện thường thức cơ bản về thần học trong "Kinh thánh", những ảnh hưởng của giáo pháI Cơ đốc giáo, cách giáo huấn, lễ nghi, phù hiệu tượng trưng ý nghĩa cũng như nghệ thuật, thánh địa Cơ đốc giáo.

 

8      .  Hỏi đáp về đạo Cơ đốc - Nghệ thuật/  ._ H.:Thời đại, 2011._ 207 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30080-81

                Từ khóa:           Tôn giáo, đạo Cơ đốc, nghệ thuật

                Tóm tắt:           

  9     .  Hỏi đáp về đạo Cơ đốc - Thần học & thể chế/  ._ H.: Thời đại, 2011._ 243 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 30082-83

                Từ khóa:           Tôn giáo, đạo Cơ đốc, thần học, thể chế

                Tóm tắt:           

  10   .  Hỏi đáp về đạo Cơ đốc - Kinh thánh/  ._ H.: ThờI đại, 2011._ 199 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30086-87

                Từ khóa:           Tôn giáo, đạo Cơ đốc, kinh thánh

                Tóm tắt:            

  11   .  Hỏi đáp về đạo Cơ đốc - Giáo pháI/  ._ H.: Thời đại, 2011._ 171 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30078-79

                Từ khóa:           Tôn giáo, đạo Cơ đốc, giáo pháI

                Tóm tắt:           

  12   .  Hỏi đáp về đạo Cơ đốc - Lễ nghi/  ._ H.:Thời đại, 2011._ 203 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30076-77

                Từ khóa:           Tôn giáo, đạo Cơ đốc, lễ nghi

                Tóm tắt:           

 

  13   .  Đời sống tôn giáo ở Việt Nam và Trung Quốc/  ._ H.:Từ điển bách khoa, 2011._    811 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 31048-49

                Từ khóa:           Tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc, Phật giáo, Thiên chúa giáo,

                                           công giáo,  Tin lành, Trung quốc

                Tóm tắt:            Tập hợp những bàI nghiên cứu của các nhà khoa học Việt nam và Trung quốc xoay quanh các vấn đề về tôn giáo, tín ngưỡng với những khía cạnh khác nhau như: nghi lễ, hương ước, biến đổi đối tượng thờ cúng, hôn nhân, vai trò của tôn giáo và đời sống.. NgoàI  ra cuốn sách còn đề cập đến một số vấn đề tôn giáo học như niền tin tôn giáo, tính tôn giáo, phương pháp nghiên cứu tôn giáo học, tương đồng và khác biệt trong cách gọi Công giáo trong tiếng Trung và tiếng Việt…

 

14    .  Mandala - sự hợp nhất của từ bi và trí tuệ theo quan kiến kim cương thừa/ Vô úy            (biên dịch) ._ H.:Tôn giáo, 2010._ 332 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30714-16

                Từ khóa:           Tôn giáo, Phật giáo, triết học,

                Tóm tắt:            Giới thiệu  về nhân sinh quan và thế giới quan  của Phật giáo được thể hiện trong Kinh đIển giáo pháp Kim cương thừa.

 

  15   .  Nếp sống đạo của người công giáo Việt Nam/ Nguyễn Hồng Nguyên ._ H.:Từ        điển bách khoa, 2010._ 531 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30066-70

                Từ khóa:           Tôn giáo, công giáo, đạo Thiên chúa

                Tóm tắt:            Trình bày những  vấn đề có tính phương pháp luận về việc hình thành và ảnh hưởng qua lại giữa nếp sống của người Việt công giáo với nếp sống của người Việt truyền thống và hiện đại; Nhận diện một cách khách quan, khoa học những vấn đề về nếp sống của người Công giáo Việt nam; chỉ ra vai trò, vị trí nếp sống của người Công giáo trong văn hóa của người Việt, đặc biệt là trong xây dựng nền văn hóa Việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

 

16    .  Giáo phận Đà Năng -  Lịch sử và những vấn đề hiện tại/ Đoàn Triệu Long ._ H.:   Chính trị quốc gia, 2011._ 264 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30935-44

                Từ khóa:           Tôn giáo, Thiên chúa giáo, Công giáo, lịch sử, Đà nẵng,

                Tóm tắt:            Trình bày kháI quát quá trình ra đời, phát triển của giáo phận Đà nẵng từ khi Công giáo đặt chân lên vùng đất này vào những năm đầu thế kỷ XVIII cho đến hiện nay; Nêu lên thực trạng  hoạt động của Công giáo trên địa bàn Đà nẵng, những đóng góp của đồng bào giáo dân  trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà nẵng và cả nước nói chung.

 

  17   .  Chính sách tôn giáo thời Tự Đức (1948-1983)/ Nguyễn Ngọc Quỳnh ._ H.:Chính trị quốc gia, 2010._ 363 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30452-54

                Từ khóa:           Tôn giáo, chính sách tôn giáo, phong kiến, thời Tự Đức

                Tóm tắt:            Nội dung cuốn sách phác họa nên bức tranh toàn cảnh về một giai đoạn lịch sử đầy biến động của dân tộc ta trong thời kỳ phong kiến - triều vua Tự Đức (1848-1883). Vua Tự Đức và triều đình đã phải đối diện với những khó khăn về đối nội và đối ngoại như: Sự đe dọa xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương Tây, sự "ly tâm" trong hàng ngũ các quan lại trong triều. Với những chính sách đối với các tôn giáo lớn thời kỳ này như Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo và đặc biệt là công giáo, vua Tự Đức muốn gửi gắm vào đó khát vọng bảo vệ bản sắc dân tộc và giữ gìn non song bờ cõi trước âm mưu xâm lược của kẻ thù.

   

  18   .  Đức giêsu kito/ Nguyễn Thành Thống ._ H-: Thời đại, 2010._ 678 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30788 - 90

                Từ khóa:           Tôn giáo, thiên chúa giáo, giêsu

                Tóm tắt:            Cuốn sách Đức Giêsu kitô nói về hai vấn đề. Phần thứ nhất, "Đức giêsu, Ngài là ai", bàn về Thiên tính và nhân tính của Đức Giêsu Kitô. Phần thứ hai, "Đức Giêsu Kitô trong thời đại của ngàI", là lịch sử cuộc đời Đức Giêsu Kitô.

 

  19   .  Giáo dục nhân bản/ Nguyễn  Hữu Tờn ._ H.:Từ điển bách khoa, 2010._ 203 tr.; 21            cm

                Ký hiệu kho:    CV 30404-07

                Từ khóa:           Tôn giáo, thiên chúa giáo, giáo dục

                Tóm tắt:            Đề cập đến vấn đề giáo dục nhân bản - tức là rèn luyện các đức tính tự nhiên của con người - theo tinh thần của Thiên chúa giáo.

 

  20   .  Giải thoát luận phật giáo/ Nguyễn Thị Toan ._ H. :Chính trị quốc gia, 2010._ 310             tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31176-80

                Từ khóa:           Tôn giáo, Phật giáo, Triết học, giảI thoát luận

                Tóm tắt:            Phân tích những lý luận cơ bản về quan niệm giảI thoát của Phật giáo nói chung, Phật giáo Việt nam nói riêng và ảnh hưởng của nó đối với đời sống người Việt  nam trong lịch sử cũng như hiện nay; từ đó đề xuất một số giảI pháp mang tính định hướng cho việc kế thừa có chọn lục những ảnh hưởng này.

 

  21   .  Mấy vấn đề về tôn giáo học và giảng dạy tôn giáo học/ Nguyễn Hồng Dương (chủ            biên) ._ H.:Từ điển bách khoa, 2010._ 523 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30418-25

                Từ khóa:           Tôn giáo, Tôn giáo học

              


  22   .  Những nền tảng đức tin Kito. Tập 1: Nhân học Kito/ Kart Rahner ._ H.:Từ điển      bách khoa, 2010._ 293 tr.; 23cm

                Ký hiệu kho:    CV 30488-92

                Từ khóa:           Tôn giáo, triết học, nhân học, đạo Kitô, đức tin, thiên chúa

                Tóm tắt:            Với sự kết hợp giữa triết học và thần học, cuốn sách giới thiệu những tư tưởng của Kito giáo,  đức tin Kito giáo, những quan đIểm, quan  niệm của thần học Thiên chúa giáo về bản chất và vai trò của con người.

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL