Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Danh sách các đầu sách trong năm 2012
VĂN HÓA

  1     .  Văn hóa, tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt (tập 3)/ Leopold Cadiere, Đỗ Trinh Tuệ (dịch) ._ Thuận Hóa, 2010._ 258 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 30017-19

                Từ khóa:           Văn hóa, văn hóa truyền thống, tín ngưỡng, tôn giáo, lịch sử

                Tóm tắt:            Trình bày những khảo cứu của tác giả - một linh mục người Pháp đã đến Việt nam vào những năm đầu của thế kỷ XX - về phong tục tập quán, lịch sử, nghệ thuật, ngôn ngữ, tôn giáo  tín ngưỡng, tính cách.. của người Việt  nam.

 

  2     .  Văn hóa việt nam trên con đường đổi mới - những thời cơ và thách thức/ Trần Văn Býnh ._ H-: Khoa học xã hội, 2010._ 355 tr.; 24 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30537-41

                Từ khóa:           Văn hóa, giao lưu văn hóa, hội nhập, đổi mới, toàn cầu hóa,

                Tóm tắt:            Giới thiệu những nghiên cứu của tác giả về văn hóa được sắp xếp thành 3 phần: Phần 1:- Vấn đề văn hóa trong di sản lý luận kinh đIển; Phần 2: Văn hóa Việt nam trên con đường đổi mới - một số vấn đề lý luận và thực tiễn; Phần 3: Tiến tới kỷ niệm 1000 năm văn hóa Thăng Long - Hà nội…

 

3      .  Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa của giai cấp công nhân việt nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Nguyễn Văn Nhật (chủ biên) ._ H-: Khao học xã hội,    2010._ 332 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30846-48

                Từ khóa:           Văn hóa, đời sống văn hóa, giai cấp công nhân, công nhân

                Tóm tắt:            Trình bày cơ sở lý luận, phương pháp luận nghiên cứu về văn hóa và đời sống văn hóa của giai cấp công nhân; một số nhân tố cơ bản  tác động đến đời sống văn hóa của giai cấp công nhân trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế; Nêu lên thực trạng đời sống văn hóa của giai cấp công nhân Việt nam và của một số nước trên thế giới hiện nay;  Quan đIểm, giảI pháp  xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa của giai cấp công nhân trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020.

 

  4     .  Phong trào Duy Tân với sự chuyển biến của văn hóa Việt Nam đầu thế kỷ 20/ Đỗ Thị Minh Thúy, Nguyễn Hồng Sơn (ch.b) ._ H-: Từ điển bách khoa, 2010._ 413 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 29879-81

                Từ khóa:           Văn hóa, Văn hóa Việt Nam, phong trào Duy Tân

                Tóm tắt:            Sách chia làm 3 phần: Phần I đề cập đến tiền đề kinh tế, chính trị xã hội  dẫn đến sự xuất hiện của phong trào Duy Tân. Vị trí của phong trào Duy Tân trong văn hóa Việt Nam hiện đại; Phần II đề cập đến các lĩnh vực hoạt động của phong trào Duy Tân; Phần III đề cập đến một số yếu nhân của phong trào Duy Tân.

 

  5     .  Bảo tồn làm giàu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập/ Ngô Đức Thịnh (chủ biên) ._ H.:Khoa học xã hội, 2010._ 299 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 29912-14

                Từ khóa:           Văn hóa, văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa, đổi mới, hội nhập

                Tóm tắt:            Bố cục cuốn sách được chia làm 7 chương,  với các nội dung chủ yếu là: Tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề lý luận về giá trị văn hóa; Hệ giá trị văn hóa tổng quát truyền thống Việt nam; Những giá trị văn hóa trong đời sống vật chất; Những giá trị văn hóa trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội, chính trị; Một số giá trị văn hóa trong đời sống tinh thần truyền thống; Thực trạng biến dổi giá trị văn hóa truyền thống trong đổi mới  hội nhập; Bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị văn hóa

trong đổi mới và hội nhập.

 

  8     .  Văn hóa phong tục thế giới qua hình ảnh/ Nam Việt ._ H.:Hà Nội, 2011._ 381 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 31013-14

                Từ khóa:           Văn hóa, phong tục, văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống, lễ  hội

                Tóm tắt:            Trình bày những nét đặc sắc về phong tục tập quán ở một số dân tộc trên thế giới, trong đó giảI thích về nguồn gốc ra đời của một số ngày lễ trọng đại, giới thiệu về văn hóa ẩm thực, nghi thức xã giao, tập tục hôn nhân, sinh đẻ, mai táng, trang phục truyền thống….. cùng với những phần vẽ minh họa của các danh họa nổi tiếng thế giới như Raphael, Renoir..

 

9      .  Thành tựu trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam 25 năm đổi mới

         (1986-2010)/ Phạm Duy Đức(chủ biên) ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 590 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 31414-18

                Từ khóa:           Văn hóa, đổi mới, phát triển văn hóa,

                Tóm tắt:            Tập hợp những bàI viết chọn lọc của các chuyên gia nghiên cứu về văn hóa, phản ánh thực trạng văn hóa Việt nam qua 25 năm đổi mới, chỉ ra những thành tựu quan trọng, những mặt yếu kém, hạn chế, qua đó đề xuất một số giảI pháp cơ bản và kiến nghị để xây dựng và phát triển văn hóa Việt nam trong những năm tiếp theo.

 

  10   .  Các nền văn hóa cổ Việt Nam/ Hoàng Xuân Chinh ._ H.:Văn hóa - thông tin,          2009._ 437 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 29867-69

                Từ khóa:           văn hóa, lịch sử, khảo cổ học, văn hóa truyền thống

                Tóm tắt:     Giới thiệu về khảo cổ học Việt nam với những thành tựu đạt được trong nghiên cứu về: con người và văn hóa thời đại đá cũ, con người và văn hóa thời đại đá mới, các chặng đường hình thành nhà nước và văn hóa thời đại kim khí,các nền văn hóa dân tộc phía nam trước lúc hòa đồng cùng văn hóa dân tộc……

 

11    .  Đa dạng văn hóa và quyền văn hóa hiện nay của Việt Nam/ Nguyễn Thanh Tuấn ._ H.:Văn hóa - thông tin, 2010._ 338 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 29826-28

                Từ khóa:           Văn hóa, đa dạng văn hóa, quyền văn hóa,  đời sống văn hóa, văn hóa vùng

                Tóm tắt:          Nội dunhg cuốn sách đề cập đến vấn đề đa dạng văn hóa với những chủ đề chính như: Mối quan hệ giữa đa dạng văn hóa và quyền văn hóa; Sự đa dạng của đời sống văn hóa vùng; Sự đa dạng của đời sống văn hóa các dân tộc; Sự đa dạng mà thống nhất của nền văn hóa và quyền văn hóa ở Việt Nam; Bảo vệ và thực hiện sự đa dạng mà thống nhất của quyền văn hóa hiện nay ở Việt Nam

 

12    .  Tác động của toàn cầu đối với sự phát triển văn hóa và con người Việt Nam/        Dương Phú Hiệp (chủ biên) ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 159 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31419-23

                Từ khóa:           Văn hóa, toàn cầu hóa,

                Tóm tắt:            Tập hợp một số bàI phân tích, luận chứng của nhiều nhà nghiên cứu, học giả bàn về phát  triển văn hóa và con người trong bối cảnh toàn cầu hóa; Những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với sự  phát triển văn hóa và con người Việt nam; Những phương pháp ứng xử để bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa Việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa…

 

  13   .  Văn hóa việt nam giàu bản sắc/ Nguyễn Đắc Hưng ._ H-: Chính trị quốc gia,          2010._ 501 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30722-24

                Từ khóa:           Văn hóa, Văn hóa Việt, bản sắc văn hóa

                Tóm tắt:            Cuốn sách cung cấp những tri thức phong phú về nền văn hóa Việt Nam, giúp người đọc không chỉ có cái nhìn toàn diện, sâu sắc về truyền thống văn hóa dân tộc mà còn nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trên cơ sở kế thừa và phát huy"những truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại"

 

  14   .  Văn hóa và con người Việt Nam trong đổi mới và hội nhập quốc  tế/ Hoàng Chí    Bảo ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 446 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31078-81

                Từ khóa:           Văn hóa, giao lưu văn hóa, hội nhập, bản sắc văn hóa

                Tóm tắt:            KháI quát một số vấn đề lý luận về văn hóa như: Bản chất và chức  năng của văn hóa; Những cơ sở khách quan quy định bản sắc đa dạng của các nền văn hóa; Vấn đề tiếp xúc giao lưu, đối thoại giữa các nền văn hóa; Sự thống nhất giữa mục tiêu và động lực của văn hóa trong phát triển và tiến bộ xã hội. Nêu lên vai trò của văn hóa với phát triển và tiến bộ xã hội nhìn từ cục diện văn hóa châu á - TháI bình dương trong hai thập  niên đầu thế kỷ XXI qua thực tiễn Đông á.

 

  15   .  ẩm thực Thăng Long Hà Nội/ Đỗ Thị Hảo (chủ biên) ._ H.: Phụ nữ, 2010._ 427      tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 30508-10

                Từ khóa:           Văn hóa, văn hóa dân gian, ẩm thực, Hà nội

                Tóm tắt:            Tập hợp bàI viết của các nhà sử học, các nhà nghiên cứu văn hóa, các  nhà văn nổi tiếng...giới thiệu về ẩm thực của Thăng Long - Hà nội xưa và nay - không chỉ là những món ăn dân dã gần gũi với cuộc sống người dân mà còn cả những đặc sản cao cấp chỉ riêng có ở Hà nội; về cách người Hà nội chế biến và thưởng thức những  món ăn đó…

 

  16   .  Tín ngưỡng phồn thực trong lễ hội dân gian người Việt ở châu thổ Bắc Bộ/ Vũ Anh Tú ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 310 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31606-10

                Từ khóa:           Văn hóa, văn hóa dân gian, tín ngưỡng, lễ hội

                Tóm tắt:            Phân tích nguồn gốc hình thành, những biểu hiện, sự phân bố, đặc đIểm…..của tín ngưỡng phồn thực trong đời sống văn hóa Việt nam nói chung, văn hóa của người Việt ở đồng bằng châu thổ Bắc bộ nói riêng; Đề xuất một số giảI pháp nhằm bảo vệ và phát triển loại hình tín ngưỡng truyền thống này trong đời sống văn hóa Việt nam đương đại.

 

17    .  Những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh (chủ biên) ._ H. :    Chính trị quốc gia, 2010._ 729 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 31434-38

                Từ khóa:           Văn hóa, văn hóa truyền thống,

                Tóm tắt:            Cuốn sách đề cập đến các nội dung chính sau: Thứ nhất,  vấn đề tiếp thu và xây dựng một hệ thống các lý thuyết về văn hóa và hệ giá trị văn hóa, coi đó như là công cụ phương pháp luận để nhận thức hệ giá trị văn hóa Việt nam. Thứ hai, cuốn sách đề cập đến hệ giá trị tổng quát truyền thống Việt nam; Sự sắp xếp các giá trị tổng quát đó trong bảng giá trị của dân tộc. Thứ ba, đI sâu nghiên cứu các giá trị văn hóa thể hiện trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống dân tộc như trong thích ứng, khai thác hợp lý các nguồn tàI nguyên thiên nhiên, trong đời sống vật chất thỏa mãn nhu cầu ăn, mặc, ở đI lại; trong cách thức tổ chức và ứng xử xã hội, trong sáng tạo văn học nghệ thuật, trong đời sống tâm linh, tôn giáo tín ngưỡng, trong giáo dục đào tạo, trong giao lưu văn hóa..

 

  19   .  Văn hóa phồn thực Việt Nam/ Lê Khắc Cung ._ H.:Dân trí, 2010._ 211 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 29841-43

                Từ khóa:           Văn hóa, văn hóa phồn thực, tín ngưỡng, tín ngưỡng dân gian

                Tóm tắt:           Đề cập đến văn hóa phồn thực của Việt  nam với tư cách  là một phần của văn hóa tổng thể,  là một mảng quan trọng trong nền văn hóa dân gian và truyền thống Việt  nam. Bên cạnh tín ngưỡng phồn thực của người Việt, cuốn sách còn đề cập đến tín ngưỡng này ở các dân tộc khác trong đại gia đình các dân tộc Việt nam.

 

  20   .  Văn hóa và lối sống đô thị việt nam một cách tiếp cận/ Trương Minh Dục, Lê Văn Định (ch.b) ._ H-: Chính trị quốc gia, 2010._ 671 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30027-29

                Từ khóa:           Văn hóa,  lối sống đô thị, đô thị hóa,

                Tóm tắt:            Phân tích sự hình thành, phát triển văn hóa và lối sống trong xã hội đô thị hiện đại; tác động của đô thị hóa cùng các ảnh hưởng của kinh tế, chính trị, giáo dục - đào tạo đối với quá trình hình thành và biến đổi văn hóa và lối sống đô thị Việt nam, đồng thời đI sâu phân tích những đặc trưng về văn hóa, lối sống ở một số đô thị lớn như: Hà nội, HảI phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Đà nẵng, Hội an…

 

21    .  Đối thoại với tiên triết về văn hóa phương Đông thế kỷ XXI/ Trần Chí Lương ._ H.:Văn học, 2010._ 384 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30960-62

                Từ khóa:           Triết học, văn hóa, phương đông, Trung quốc, nho giáo, triết học phương đông

                Tóm tắt:            Dưới góc độ triết học, tác giả trình bày những quan đIểm của mình về vai trò  và ảnh hưởng của văn hóa  phương đông, văn hóa Nho gia đối  với sự phát triển củaTrung quốc cũng như nhiều nước châu á khác trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Và cho rằng thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của châu á, của văn hóa phương Đông

 

22    .  Nhân cách doanh nhân,  văn hóa doanh nhân Việt Nam/ Đỗ Minh Cương ._ H. :    Chính trị quốc gia, 2010._ 251 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31389-93

                Từ khóa:           Văn hóa, nhân cách, doanh nhân, doanh nghiệp

                Tóm tắt:            Nghiên cứu tổng kết lý luận và thực tiễn, đánh giá thực trạng nhân cách doanh nhân, văn hóa doanh nhân nước ta, trên cơ sở đó dự báo xu thế biến đổi của nhân cách doanh nhân, văn hóa doanh nhân Việt nam trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt nam trong thời kỳ hội nhập.

 

23    .  Hỏi đáp về trang phục truyền thống Việt Nam/ Phạm Anh Trang ._ H.:Thời đại,     2010._ 196 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 29808-10

                Từ khóa:           Văn hóa, văn hóa truyền thống, trang phục

                Tóm tắt:            Giới thiệu đặc trưng trang phục Việt nam (bao gồm cả trang phục của một số dân tộc thiểu s

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL