Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Danh sách các đầu sách trong năm 2012
ĐẠO ĐỨC

1      .  ý thức đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay/ Lê Thị       Tuyết Ba ._ H.:Khoa học xã hội, 2010._ 275 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30374-78

                Từ khóa:           Đạo đức, ý thức đạo đức, kinh tế thị trường

                Tóm tắt:            Nêu lên quan niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về ý thức đạo đức; Vai trò của ý thức đạo đức và sự biến đổi của ý thức đạo đức trong đIều kiện kinh tế thị trường ở nước ta; Đề xuất một số giảI pháp mang tính định hướng nhằm xây dựng ý thức đạo đức trong đIều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

 

2      .  Đạo đức trong kinh tế  (Các cơ sở triết học trong chủ nghĩa tự do)/ Francisco Vergara, Nguyễn Đôn Phước (dịch ) ._ H.: Tri thức, 2010._ 261 tr.; 19 cm

                Ký hiệu kho:    CV 29790-92

                Từ khóa:           Triết học, đạo đức, kinh tế, chủ nghĩa tự do,

                Tóm tắt:            Cuốn sách nghiên cứu về chủ nghĩa tự do - một học thuyết được sáng lập vào nửa sau thế kỷ XVIII ở châu Âu gắn liền với tên tuổi của Adam Smith, David Hume, Turgot..với các chủ đề cơ bản là: Chủ nghĩa tự do và các học thuyết lớn về đạo đức; Chủ nghĩa tự do công lợi; Pháp quyền tự nhiên và chủ nghĩa tự do; Chủ nghĩa tự do cực đoan; Phê phán chủ nghĩa tự do…

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL