Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Danh sách các đầu sách trong năm 2012
TRIẾT HỌC

1      .  Từ điển triết học Trung Quốc/ Doãn Chính ._ H.: Chính trị quốc gia, 2010._ 951    tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 30047-49

                Từ khóa:           Triết học, từ đIển triết học, Trung quốc

                Tóm tắt:           

 

2      .  Đạo đức trong kinh tế  - các cơ sở triết học của chủ nghĩa tự do/ Francisco

         Vergara, Nguyễn Đôn Phước (dịch) ._ H.:Tri thức, 2010._ 262 tr.; 19 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30177-79

                Từ khóa:           Triết học, đạo đức, kinh tế, chủ nghĩa tự do

                Tóm tắt:           

 

  3     .  Đại cương lịch sử triết học việt nam/ Nguyễn Hùng Hởu ._ H-: Chính trị quốc gia, 2010._ 472 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30849-50

                Từ khóa:           Triết học, lịch sử triết học, triết học việt nam, triết học phương    đông

                Tóm tắt:            Nêu lên cơ sở hình thành và đặc đIểm của triết học Việt nam;  một số nét về kinh tế, xã hội và thế giới quan của người Việt thời tiền sử; Trình bày triết học Việt nam thời kỳ Bắc thuộc, thời kỳ phục hồi và xây dựng quốc gia độc lập (thế kỷ X - XIV), triết học thời kỳ từ thế kỷ XV đến 1858 và cuối cùng là triết học Hồ Chí Minh

 

  4     .  Triết học/ Edward Craig ._ H-: Tri thức, 2010._ 199 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30862-64

                Từ khóa:           Trết học, tôn giáo

                Tóm tắt:            Tác giả đưa ra một dẫn nhập lý tưởng cho các câu hỏi triết học là gì? Triết học dùng để làm gì. Và theo Ông tiết học không phảI là một hoạt động đến từ hành tinh khác, học hỏi về nó chính là mở rộng và đào sâu những gì mà con người đã học hỏi được. Đó chính là tư tưởng của của các danh nhân,  nhà hoạt động tôn giáo, nhà triết học, nhà khoa học.. nổi tiếng của các thời đại như Plato, Descartes, Hobbes, Hume, Hegel, Darwin..

 

  5     .  Triết học Mỹ/ Bùi Đăng Duy, Nguyễn Tiến Dũng ._ H. : Chính trị quốc gia,

         2010._ 318 tr.; 19cm

                Ký hiệu kho:    CV 31146-50

                Từ khóa:           Triết học, Mỹ

                Tóm tắt:            Giới thiệu một cách tổng quát về triết học Mỹ để bạn đọc có thể nắm được các chủ đề, những xu hướng chính trị thời kỳ thuộc địa đến khi Mỹ trở thành siêu cường; các trào lưu triết học nổi tiếng như chủ nghĩa thực dụng, triết học nhân bản, triết học khoa học…

 

  6     .  Tinh hoa tư tưởng mọi thời đại/ Trần Giang Sơn (biên soạn) ._ H.:Thanh niên, 2011._ 442 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 31021-22

                Từ khóa:           Triết học, tư tưởng, lịch sử tư tưởng, Phương Tây, lịch sử triết học

                Tóm tắt:            Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng triết học phương Tây từ thời cổ đại đến cận đại với những triết gia tiêu biểu như: Heraclitus, Socrates, Democritus, Platon, Freud, Kant, Nietzsche..Thông qua những chi tiết về cuộc đời và những quan niệm của họ về thế giới, về con người ..người đọc có thể tiếp cận được với nhiều trường pháI triết học khác nhau trên thế giới.

 

  7     .  Ta đI về đâu/ Swami Muktananda ._ H.:Lao động, 2009._ 302 tr.; 20 cm

                Ký hiệu kho:    CV 29961

                Từ khóa:           Triết học,  ấn độ, triết học ấn độ, tư tưởng triết học, triết lý, nhân sinh quan, thiền

                Tóm tắt:            Cuốn sách tập hợp những bàI tiểu luận, những câu hỏi và trả lời, những bàI phỏng vấn.. của tác giả về cuộc hành trình khám phá cuộc sống tinh thần con người, với những vấn đề chủ yếu như: Bản chất con người là gì? Mục đích của cuộc sống con người? Những khả năng cũng như hạn chế của con người? Con đường nào dẫn tới một cuộc đời hoàn thiện thực sự…..Những nội dung trên được đề cập trên cơ sở của sự kết hợp giữa tư tưởng triết học và tôn giáo của ấn độ.

 

  8     .  Vấn đề dân sinh và xã hội hài hòa/ Phạm Văn Đức, Đặng Hữu Toàn, Nguyễn Đình Hòa… ._ H-: Khoa học xã hội, 2010._ 298 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30532-36

                Từ khóa:           Triết học, dân sinh, xã hội, xã hội hàI hòa, tư tưởng dân sinh, phát triển bền vững, Trung quốc

                Tóm tắt:            Tập hợp các bàI nghiên cứu liên quan đến vấn đề dân sinh và xã hội hàI hòa của các nhà khoa học Việt nam và Trung quốc,  được kết cấu thành 3 phần: Phần 1 đề cập đến những vấn đề lý luận chung về quan hệ biện chứng giữa dân sinh và xã hội hàI hòa. Trong đó các tác giả đã phân tích về mặt lý luận và khẳng định dân sinh là nền tảng và thực chất của xã hội hàI hòa. Phần 2  đI sâu phân tích vấn đề dân sinh trên cơ sở luận giảI quan niệm dân sinh trong tư tưởng Tôn Trung Sơn và Hồ Chí Minh, cũng như việc giảI quyết trên thực tiễn vấn đề dân sinh trong đIều kiện hiện nay ở hai nước. Phần 3 tập trung vào vấn đề xã hội hàI hòa, trong đó các tác giả đã khảo cứu lịch sử phát triển tư tưởng hàI hòa và coi đó là tiền đề tư tưởng cho việc xây dựng xã hội hàI hòa ở Trung quốc và Việt nam trong giai đoạn hiện nay.

 

  9     .  100 triết gia tiêu biểu thế kỷ XX/ Stuart Brown, Diane Collinson, Robert

         Wilkinson ._ H.:Lao Động, 2010._ 478 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 31060-61

                Từ khóa:           Triết học, triết gia, danh nhân,

                Tóm tắt:            Giới thiệu tiểu sử, tư tưởng của 100 triết gia (theo các tác giả là tiêu biểu) của thế kỷ XX, cùng với những mô tả ngắn gọn và thư mục liên quan đến các trường pháI triết học.

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL