Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Danh sách các đầu sách trong năm 2012
QUAN HỆ QUỐC TẾ

  1     .  Kênh đối thoại không chính thức về an ninh và chính trị - kênh 2 của ASEAN/ Luận Thùy Dương ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 363 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31239-43

                Từ khóa:           Quan hệ quốc tế, đối  ngoại, ASEAN, an ninh, chính trị

                Tóm tắt:            Trình bày quá trình nghiên cứu về kênh 2 - kênh đối thoại không chính thức về an ninh và chính trị của ASEAN; Nêu lên cơ sở lý luận và nhu cầu thực tiễn của ASEAN về việc thiết lập kênh 2; Quá trình hình thành và phát triển kênh 2 từ năm 1967 đến nay; Đặc đIểm, vai trò và một số vấn đề đặt ra đối với kênh 2 và quá trình tham gia của Việt nam vào kênh 2 từ năm 1995 đến nay.

 

2      .  Lịch sử hình thành và phát triển các đơn vị bộ ngoại giao 1945 - 2010/  ._ H-: Hà nội, 2010._ 655 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30799

                Từ khóa:           Ngoại giao, quan hệ quốc tế, Đối ngoại, lịch sử

                Tóm tắt:           

 

  3     .  Việt Nam - Châu Phi từ đoàn kết hữu nghị truyền thống hướng tới hợp tác toàn    diện, đối tác chiến lược/ Đỗ Đức Định (chủ biên) ._ H.:Khoa học xã hội, 2010._ 214 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30436-40

                Từ khóa:           Quan hệ quốc tế, đối ngoại, ngoại giao, châu Phi

                Tóm tắt:            KháI quát về quá trình hợp tác hữu nghị Việt nam - châu Phi qua các thời kỳ lịch sử; Nêu lên các lĩnh vực, hình thức hợp tác và những đối tác chính của Việt nam ở châu Phi trong thời gian qua; Chiến lược hợp tác Việt nam - châu Phi trong bối cảnh quốc tế mới và tầm nhìn đến 2050.

 

  4     .  100 năm tới dự báo cho thế kỷ XXI/ George Friedman ._ H. : Chính trị quốc gia,    2010._ 307 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 31485-89

                Từ khóa:           Quan hệ quốc tế, hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa,  địa chính trị, chính trị

                Tóm tắt:            Nêu lên các dự báo về các hiện tượng, các vấn đề và sự kiện địa chính trị toàn cầu, các xu thế lớn mạnh hay suy tàn của những quốc gia nằm trải suốt dải lục địa á - Âu cũng như các quốc gia Bắc Mỹ- từ Ba Lan đến Mêhicô, từ Hoa Kỳ đến Nga hay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Nhật Bản,...

 

5      .  Ngoại giao cộng hòa nhân dân Trung Hoa 30 năm cải cách mở cửa (1978-2008)/ Lê Văn Mỹ ( chủ biên ) ._ H.:Khoa học xã hội, 2009._ 374 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30389-93

                Từ khóa:           Chính trị, quan hệ quốc tế, ngoại giao, cải cách, Trung Hoa

                Tóm tắt:            Cuốn sách giúp bạn đọc có được cái nhìn xuyên suốt về ngoại giao Trung quốc kể từ cải cách mở cửa đến nay(1978- 2008). Qua đó, nhận biết và phán đoán các bước đi mới tiếp theo trong đường lối đối ngoại của Trung Quốc.

 

  6     .  Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại Việt Nam/  ._ H.:Chính trị quốc gia,      2010._ 259 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 30569-73

                Từ khóa:           Chính trị, chính sách ngoại giao, thế giới, Việt Nam

                Tóm tắt:            Cuốn sách là các bài viết và phát biểu chọn lọc của tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội, phó thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao. Thông qua những bài viết của lảnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ giúp chúng ta nắm vững và hiểu sâu sắc hơn tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2008, nắm và hiểu được chủ trương, đường lối của Đại hội lần thứ X của Đảng trên lĩnh vực đối ngoại đã được thực hiện và triển khai trong thực tiễn cuộc sống.

 

  7.  Nhật Bản với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam Lào và Campuchia trong      giai đoạn hiện nay/ Hoàng Thị Minh Hoa(chủ biên) ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 199 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 31339-43

                Từ khóa:           Quan hệ quốc tế, kinh tế, chính trị, xã hội, Nhật Bản, Việt

                                           Nam, Lào, Campuchia

                Tóm tắt:            Phân tích cơ sở của mối quan hệ giữa Nhật bản với ba nước Đông Dương và quan hệ hợp tác cuả Nhật Bản với từng nước trên các lĩnh vực, cuốn sách làm nỗi bật sự đóng góp của Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Lào, Campuchia. Đồng thời, cuốn sách cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn cần giảI quyết từ ba nước Đông Dương trong quan hệ hợp tác với Nhật Bản. Trên cơ sở đó, bước đầu dự báo triển vọng của mối quan hệ cũng như sự đóng góp của Nhật Bản đối với Việt Nam, Lào, Campuchia trong những năm tới.

 

  8     .  Cục diện thế giới đến 2020/ Phạm Bình Minh (chủ biên) ._ H.: Chính trị quốc gia, 2010._ 600 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 30037-41

                Từ khóa:           Quan hệ quốc tế, đối ngoại, ngoại giao, chính trị, chính trị thế giới

                Tóm tắt:            Nội dung cuốn sách tập trung phân tích về cục diện thế giới, những nhân tố tác động và xu hướng phát triển của nó đến năm 2020; phân tích về cục diện khu vực Châu á - TháI bình dương; đưa ra một số dự báo về quan hệ giữa các nước lớn (Mỹ, Nhật bản, Trung quốc, Nga) đến năm 2020..

 

  9     .  Ngoại giao và công tác ngoại giao/ Vũ Dương Huân ._ H.: Chính trị quốc gia,        2010._ 564 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30957-59

                Từ khóa:           Ngoại giao, quan hệ quốc tế,  đối ngoại

                Tóm tắt:            Nội dung cuốn sách bao gồm 14 chương, giới thiệu một cách hệ thống các nội dung của ngoại giao như: các kháI niệm ngoại giao, cơ quan đại diện ngoại giao, thư tín ngoại giao, tiếp xúc ngoại giao, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, đàm phán ngoại giao, văn kiện ngoại giao, lễ tân ngoại giao, ngoại giao đa phương..Có thể xem đây như là một giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập trong ngành quan hệ quốc tế, và là một tàI liệu tham khảo phục vụ cho công tác bồi dưỡng cán bộ về hội nhập quốc tế.

 

  10   .  Định hướng chiến lược đối ngoại việt nam đến năm 2020/ Phạm Bình Minh ._ H-:            Chính trị quốc gia, 2010._ 239 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30030-34

                Từ khóa:           Quan hệ quốc tê, đối ngoại, ngoại giao

                Tóm tắt:            Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại; lợi ích quốc gia, dân tộc trong hoạt động đối  ngoại Việt nam; trường pháI ngoại giao Việt nam, về độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế, về lòng tin trong quan hệ quốc tế và định hướng chiến lược xây dựng lòng tin trong quan hệ đối ngoại Việt nam; Bên cạnh đó cuốn sách cũng đưa ra một số đánh giá và khuyến nghị khi nhìn lại quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam trong những năm qua, đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tham gia của Việt nam tại các tổ chức, diễn đàn đa phương.

 

  11   .  Quan hệ Việt nam - Hoa kỳ thực trạng và triển vọng/ Trần Nam Tiến ._ Thông tin và truyền thông, 2010._ 277 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30711-13

                Từ khóa:           quan hệ quốc tế, đối ngoại, ngoại giao, Hoa kỳ

                Tóm tắt:            Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1 kháI quát về quan hệ Việt nam - Hoa kỳ từ  năm 1995 trở về trước. Chương 2 và 3:  Trình bày những thành tựu của quan hệ Việt nam - Hoa kỳ trong giai đoạn mới (1995 đến 2005) với sự hợp tác toàn diện và phát triển trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao - kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật..Chương 4: nêu lên những vấn đề tồn tại trong quan hệ giữa hai nước chủ yếu ở khía cạnh "ý thức hệ", "tự do" , "nhân quyền"..và triển vọng quan hệ Việt nam - Hoa kỳ trong những thập niên đầu thế kỷ XXI

 

12    .  Hỏi - Đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta/ ._ H.:Chính trị quốc gia, 2010._ 259 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 9944

                Từ khóa:           Đối ngoại, ngoại giao, quan hệ quốc tế

                Tóm tắt:            Nội dung cuốn sách gồm hai phần: phần thứ nhất giới thiệu những đặc đIểm chính của tình hình thế giới hiện nay, nhất là những vấn đề nổi cộm về chính trị, kinh tế, xã hội và chính sách đối ngoại…... Phần thứ hai tập trung trình bày sự đổi mới của Đảng và Nhà nước ta trên lĩnh vực đối ngoại, làm rõ chính sách và quan hệ đối ngoại của Nhà nước ta với các nước và tổ chức quốc tế nhằm giữ vững môI trường hòa bình và tạo đIều kiện phát triển kinh tế - xã hội đất  nước.

 

  13   .  Hàn quốc với khu vực Đông á sau chiến tranh lạnh và quan hệ Việt nam - Hàn quốc/ Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên) ._ H.: Chính trị quốc gia, 2009._ 218 tr.; 19 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30190-91

                Từ khóa:           Quan hệ quốc tế, Đối ngoại, ngoại giao, Hàn quốc, Đông á,

                Tóm tắt:            Trình bày một số nhân tố tác động đến chính sách của Hàn quốc với Đông á sau chiến tranh lạnh; Nêu lên chính sách và quan hệ đối ngoại của Hàn quốc với khu vực này kể từ sau chiến tranh lạnh đến nay; Thực trạng quan hệ Việt nam - Hàn quốc và  những giảI pháp tăng cường quan hệ giữa hai nước.

 

  14   .  Quan hệ Việt nam - Liên xô (1997 - 1991)  - Những sự kiên lịch sử/ Nguyễn Thị   Hồng Vân ._ H-: Từ điển bách khoa, 210._ 595 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30818 - 20

                Từ khóa:           Lịch sử, quan hệ quốc tế, ngoại giao, đối ngoại, Liên xô,

                Tóm tắt:            Đề cập đến tổng thể các mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Liên xô trên các lĩnh vực: Chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, giáo dục từ khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917) đến khi Liên xô tan rã (1991).

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL