Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Danh sách các đầu sách trong năm 2012
PHÁP LUẬT

1      .  Pháp luật cạnh tranh chuyển giao công nghệ và hiệp định Trips - kinh ngiệm cho Việt Nam/ Nguyễn Thanh Tú ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 582 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31495-99

                Từ khóa:           pháp luật, pháp luật cạnh tranh, công nghệ, hiệp định Trips

                Tóm tắt:             Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức liên quan đến pháp luật cạnh tranh, áp dụng trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ trên cơ sở các quy định linh hoạt về cạnh tranh của Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ( Trisp). Qua đó, đề cập đến nhiều kinh nghiệm của các nước phát triển và đang phát triển trong mối quan hệ giao thoa giữa pháp luật cạnh tranh và quyền sở hữu trí tuệ. Từ đó tác giả  rút ra kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt Nam; đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thiện và thực thi pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và chuyển giao công nghệ nói riêng, nhất là chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.

 

  2     .  Quy chế pháp lý của công dân Việt Nam/ Nguyễn Minh Đoan ( chủ biên) ._ H. :Chính trị quốc gia, 2010._ 271 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31571-75

                Từ khóa:           Pháp luật, quy chế pháp lý, công dân, quyền công dân

                Tóm tắt:            Trình bày kháI niệm, đặc đIúm, nội dung và những nguyên tắc của quy chế pháp lý công dân,; quá trình hình thành và phát triển quy chế pháp lý của công dân Việt nam. Giới thiệu quy chế pháp lý của công dân Việt nam trong các lĩnh vực: chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội và vấn đề hoàn thiện quy chế pháp lý của công dân Việt nam trong giai đoạn hiện nay.

 

  3     .  Hỏi - Đáp  các quy định về ban thanh tra nhân dân/ Bích Hạnh ._ H.: Chính trị quốc gia, 2009._ 75 tr.; 19 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30205-09

                Từ khóa:           Pháp luật, thanh tra, thanh tra nhân dân

                Tóm tắt:           

 

  4     .  Nguồn của luật hình sự Việt Nam/ Nguyễn Anh Tuấn ._ H. : Chính trị quốc gia,     2010._ 266 tr.; 19cm

                Ký hiệu kho:    CV 31529-33

                Từ khóa:           luật, luật hình sự, Việt Nam

                Tóm tắt:            Cuốn sách phân tích, làm rõ về mặt lý luận nội hàm kháI niệm nguồn luật, kháI niệm và các đặc đIểm của nguồn luật hình sự, các loại nguồn của luật hình sự cụ thể của Việt Nam cũng như của một số nước trên thế giới. Đồng thời khảo sát thực trạng nguồn của luật hình sự Việt Nam từ trước năm 1975 từ năm 1945 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng hoàn thiện nguồn luật hình sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà Nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

 

5      .  Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập quốc tế - những vấn đề lý luận và thực tiễn/ Nguyễn  Bá Diên ._ H.: Quốc gia Hà Nội, 2010._ 418 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 29780-82

                Từ khóa:           Pháp luật, sở hữu trí tuệ, hội nhập

                Tóm tắt:            Trình bày tổng quan về cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt nam; Những quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt nam trong thời gian qua; Vấn đề hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt nam

 

  6.  Luật đấu thầu năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) và văn bản hướng dẫn   thi hành/  ._ H.:Chính trị quốc gia, 2010._ 678 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30000-04

                Từ khóa:           Pháp luật, luật đấu thầu

                Tóm tắt:           

 

  7     .  Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương/  ._ H.:Lao Động-Xã Hội, 2011._ 507 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 31041-43

                Từ khóa:           pháp luật, Luật quốc tế, nhân quyền, quyền con người

                Tóm tắt:            Đề cập đến những tiêu chuẩn pháp lý và cơ chế bảo đảm quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương theo pháp luật quốc tế. Trong phần phụ lục có giới thiệu những văn kiện quốc tế chủ yếu nhất về quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương (gồm có phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người sống chung với HIV/AIDS, người thiểu số, người bản địa..)

 

 

  8     .  Tìm hiểu chế định thừa phát lại và các biểu mẫu nghiệp vụ của văn phòng thừa    phát lại/ Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Văn Nghĩa ._ H. : Chính trị quốc gia,

         2010._ 223 tr.; 19cm

                Ký hiệu kho:    CV 31596-600

                Từ khóa:           Pháp luật, thừa phát lại,  hoạt động tư pháp, tư pháp

                Tóm tắt:            Giới thiệu kháI quát lịch sử ra đời, tồn tại của chế định Thừa phát lại ở Việt nam; những quy định mới về tổ chức và hoạt động của văn phòng Thừa phát lại; cung cấp hệ thống biểu mẫu về các sổ theo dõi nghiệp vụ, các mẫu hợp đồng thực hiện công việc, các mẫu quyết định, giấy báo của Văn phòng thừa phát lại..là những tàI liệu thiết thực có liên quan trực tiếp, thường xuyên đến công việc chuyên môn của Thừa phát lại.

 

9      .  Luật thuế bảo vệ môi trường,  luật khoáng sản của quốc hội khóa XII.  Hướng dẫn mới nhất về xác định thiệt hại, khảo sát điều tra , xây dựng báo cáo, mức xử phạt và kinh phí trong hoạt động TNMT/  ._ H.: Lao động, 2011._ 511 tr.; 28cm

                Ký hiệu kho:    CV 30741-42

                Từ khóa:           Pháp luật, luật thuế bảo vệ môI trường, luật kháng sản, môI

                                           trường, tàI nguyên

                Tóm tắt:           

 

  10   .  Luật bảo hiểm xã hội/  ._ H.: Chính trị quốc gia, 2009._ 87 tr.; 19 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30200-04

                Từ khóa:           Pháp luật, bảo hiểm, luật bảo hiểm xã hội

                Tóm tắt:           

 

  11   .  Luật nhân quyền quốc tế những vấn đề cơ bản/  ._ H.:Lao Động-Xã Hội, 2011._ 538 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 31044-46

                Từ khóa:           Pháp luật, luật nhân quyền, nhân quyền, quyền con người

                Tóm tắt:            KháI quát nhận thức và lịch sử phát triển của luật nhân quyền quốc tế; Trình bày các quyền và tự do cơ bản của con người theo luật quốc tế; Những cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo luật quốc tế. Trong phần phụ lục giới thiệu các văn kiện quốc tế cốt lõi về nhân quyền như Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người, các công ước quốc tế về nhân quyền…

 

12    .  Một số luật của Nhật Bản về đạo đức công chức chống tham nhũng/  ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 151 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31134-37

                Từ khóa:           Pháp  luật,  Nhật bản, công chức, đạo đức công chức, tham

                                           nhũng, cán bộ , công chức

                Tóm tắt:           

 

  13   .  Luật giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009/  ._ H.: Chính trị quốc   gia, 2009._ 99 tr.; 19 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30210-14

                Từ khóa:           Pháp luật,  luật giáo dục, giáo dục

                Tóm tắt:           

  14   .  Luật viên chức tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức quy định sử dụng, quản lý công chức, chế độ chính sách của cán bộ, công chức năm 2011/  ._ H.:       Lao động, 2010._ 489 tr.; 28cm

                Ký hiệu kho:    CV 30740

                Từ khóa:           Pháp luật, Luật viên chức, viên chức, công chức, cán bộ

                Tóm tắt:            Giới thiệu Luật viên chức - hỏi đáp về Luật viên chức; Luật cán bộ công chức - hỏi đáp về quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; Vấn đề tuyền dụng, sử dụng, quản lý biên chế, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôI việc và nghỉ hưu đối với cán bộ công chức; Chế độ chính sách mới, chế độ tiền lương và chế độ bảo hiểm mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 

15    .  Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948 mục tiêu chung của nhân loại/ Gudmundur   Alfredsson, Asbjorn Eide (chủ biên) ._ H.:Lao Động-Xã Hội, 2011._ 839 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 31062-63

                Từ khóa:           Pháp luật, nhân quyền, tuyên ngôn quốc tế, quyền con người,

                Tóm tắt:            Cuốn sách bao gồm các bàI viết của các tác giả, cá nhân hoặc theo nhóm, phân tích từng đIều khoản của Tuyên ngôn (Từ ĐIều 1 đến ĐIều 30). Mỗi bàI viết thường gồm các mục: Giới thiệu kháI quát; Quá trình soạn thảo đIều luật trong bối cảnh chung của việc soạn thảo Tuyên ngôn; Các chuẩn mực quốc tế liên quan; Các chuẩn mực khu vực (châu Âu, châu Mỹ, châu Phi..)

 

  16   .  Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam/  ._ H.:Lao Động-Xã Hội, 2011._ 286 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 31032-34

                Từ khóa:           Pháp luật, quyền kinh tế, quyền xã hội, quyền văn hóa, nhân quyền, kinh tế, xã hội, văn hóa

                Tóm tắt:            Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa là một trong hai nhóm quyền cơ bản được ghi nhận và bảo đảm trong luật pháp quốc tế và pháp luật của các quốc gia. Trong cuốn sách các tác giả đã trình bày về quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong luật nhân quyền quốc tế; quan đIểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt nam về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa; Nêu lên những thành tựu và thách thức trong việc bảo đảm quyền kinh tế, xã hội, văn hóa ở Việt nam từ khi đổi mới đến nay.

 

17    .  Luật thanh tra - Quy trình tiến hành thanh tra -  Quy trình tiếp công dân, giải       quyết khiếu nại tố cáo - Hỏi đáp về luật thanh tra năm 2011/  ._ H.: Lao động,           2010._ 498 tr.; 28cm

                Ký hiệu kho:    CV 30738-39

                Từ khóa:           Pháp luật, Luật thanh tra, thanh tra

                Tóm tắt:            Cung cấp thông tin về những vấn đề chủ yếu sau: Luật thanh tra - 100 câu giảI đáp thắc mắc; Quy chế hoạt động, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, quy trình tiến hành cuộc họp thanh tra; Quy định giảI quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân giảI quyết khiếu nại tố cáo; Quy định đối với cán bộ công chức  ngành thanh tra; Quy định mới về phân cấp nguồn thu, phân chia khoản thu, quản lý sử dụng tàI sản, vốn nhà nước.

 

  18      .  Luật viên chức  - Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức; quy định sử dụng, quản lý công chức, viên chức  - Hỏi đáp về luật viên chức, chế độ chính   sách của cán bộ, công chức năm 2010/ Thu Huyền, ái Phương ._ H.:Lao Động, 2010._ 489 tr.; 28cm

                Ký hiệu kho:    CV 30994

                Từ khóa:           Pháp luật, Luật viên chức, viên chức, công chức, cán bộ

                Tóm tắt:           

 

  19   .  Chỉ dẫn tra cứu luật doanh nghiệp/ Phạm Quang ._ H.: Lao động - xã hội, 2009._ 723 tr.; 19 cm

                Ký hiệu kho:    CV 29943

                Từ khóa:           Pháp luật, Luật doanh nghiệp, chỉ dẫn tra cứu

                Tóm tắt:            Nhằm mục đích tạo thuận lợi cho bạn đọc khi tiếp cận với Luật doanh nghiệp dưới những quy định của Luật cũng như những hướng dẫn thi hành của các văn bản dưới Luật, cuốn sách được biên soạn theo phương pháp chỉ dẫn từng đIều luật và nội dung được hướng dẫn tại các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.

 

  20   .  Chỉ dẫn tra cứu bộ luật hình sự năm 1999/ Đỗ Đức Hồng Hà ._ H.: Thời đại,           2010._ 833 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 29944

                Từ khóa:           Pháp luật, Luật hình sự, chỉ dẫn tra cứu

                Tóm tắt:            Tác giả  đã thống kê, tập hợp và sắp xếp tất cả các văn bản giảI thích, hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự đang có hiệu lực, từ luật đến văn bản dưới luật, tương ứng với từng đIều khoản của Bộ luật Hình sự Việt nam hiện hành.

 

  21   .  Giáo dục quyền con người: những vấn đề lý luận thực tiễn/ Võ Khánh Vinh (chủ biên) ._ H.:Khoa học xã hội, 2010._ 438 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 30478-82

                Từ khóa:           Pháp luật, nhân quyền, quyền con người, giáo dục

                Tóm tắt:&nbs

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL