Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Danh sách các đầu sách trong năm 2012
NHÀ NƯỚC

  1     .  Tư tưởng pháp trị của pháp gia với sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt          Nam/ Doãn Chính, Nguyễn Văn Trịnh ._ H.; Chính trị quốc gia, 2007._ 2006 tr.;   21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31263-65

                Từ khóa:           Chính trị, nhà nước pháp quyền, lịch sử tư tưởng phương

                                           Đông, pháp gia

                Tóm tắt:            Trình bày cơ sở xã hội và những tiền đề lý luận hình thành tư tưởng pháp trị của Pháp gia; Nội dung tư tưởng pháp trị của Pháp gia; ảnh hưởng tư tưởng pháp trị của Pháp gia với sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt nam hiện nay.

 

  2     .  Vai trò của nghị viện trong hạn chế tham nhũng/ Rick Stapenhurst, Niall Johnston (biên soan) ._ H.: Chính trị quốc gia, 2010._ 281 tr.; 27cm

                Ký hiệu kho:    CV 30756-58

                Từ khóa:           Nhà nước, chính trị, nghị viện, quốc hội, tham nhũng,

                Tóm tắt:            Cuốn sách đề cập đến vai trò của quốc hội trong việc chống tham nhũng với những vấn đề cụ thể như: quốc hội và pháp luật chống tham nhũng, giám sát tàI chính có hiệu quả, quốc hội và các tổ chức kiểm toán tối cao, vai trò của giới truyền thông trong chống tham nhũng, việc xây dựng các mạng lưới nghị viện…

 

3      .  Nhà nước cách mạng Việt Nam (1945-2010)/ Nguyễn Trọng Phúc ._ H.: Chính trị  quốc gia, 2010._ 595 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30233-37, CV 31646-50

                Từ khóa:           Nhà nước, bộ máy nhà nước, tổ chức nhà nước, nhà nước cách mạng

                Tóm tắt:            Nội dung cuốn sách gồm  hai phần: phần thứ nhất trình bày về con đường dẫn tới thắng lợi của của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thiết lập Nhà nước cách mạng kiểu mới của Việt nam và các thồi kỳ xây dựng và phát triển của Nhà nước gắn liền với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc. Phần  thứ hai bao gồm một số chuyên đề  về xây dựng, bảo vệ Nhà nước và hệ thống chính trị.

 

  4     .  Luận cứ và giải pháp phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới/ Hoàng Chí Bảo ( chủ biên) ._ H. : Chýnh trị quốc gia, 2010._ 651 tr.;            24cm

                Ký hiệu kho:    CV 31068-72

                Từ khóa:           Nhà nước, quản lý nhà nước, xã hội, phát triển xã hội,

                Tóm tắt:            Nội dung cuốn sách bao gồm 4 phần chính: Phần 1: Những vấn đề phương pháp luận và cơ sở lý luận của phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong tiến trình đổi mới. Phần 2: Lý thuyết và mô hình phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội của một số nước trên thế giới - Những tham khảo cho Việt nam trong quá trình đổi mới. Phần 3: Biến đổi xã hội và quản lý phát triển xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu của nước ta hiện nay - thực trạng và vấn đề đặt ra. Phần 4: Những nhân tố tác động, quan đIểm định hướng và hệ giảI pháp phát triển xã hội ở nước ta đến năm 2020.

 

  5     .  Chính phủ khóa XXI và chính quyền cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011/  ._ H.: Chính trị quốc gia, 2009._ 1303 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 29926-30

                Từ khóa:           Nhà nước, chính phủ, chính quyền, hành chính

                Tóm tắt:            Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1 giới thiệu Chính phủ nước CHXHCN Việt nam khóa XII. Phần 2 giới thiệu ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Phần 3 giới thiệu danh sách trích ngang cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo cấp Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kháo XII, ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011.

 

  6     .  Một số vấn đề hoàn thiện chế độ bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân ở Việt Nam   hiện nay/ Vũ Thị Loan ._ H. :Chính trị quốc gia, 201._ 255 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31201-05

                Từ khóa:           Nhà nước, hội đồng nhân dân, bầu cử, chế độ bầu cử, hành

                                           pháp, cơ quan hành pháp

                Tóm tắt:            Trình bày những vấn đề lý luận chung về chế độ bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân; Nêu lên thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với chế độ bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân ở nước ta trong thời gian qua; Những quan đIểm chỉ đạo và giảI pháp để đổi mới và hoàn thiện chế độ bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân trong thời gian tới.

 

7      .  Một số quy định về chính sách của chính phủ liên quan đến lĩnh vực phát triển     nông nghiệp nông thôn/  ._ H. :Chính trị quốc gia, 2010._ 281 tr.; 19cm

                Ký hiệu kho:    CV 31291-93

                Từ khóa:           Nhà nước, chính sách nông nghiệp, nông nghiệp, nông dân,

                                           Nông thôn, Kinh tế, kinh tế phát triển,

                Tóm tắt:            Giới thiệu các nghị định, nghị quyết của Chính phủ về các lĩnh vực như khuyến nông, phát triển các ngành nghề nông thôn, chăn nuôI, khai thác thủy sản, bảo vệ và phát triển rừng, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn…

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL