Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Danh sách các đầu sách trong năm 2012
KHOA HỌC QUẢN LÝ

1      .  Cẩm nang quản lý nhân sự/ Susan D. Strayer ._ H.:Lao động, 2010._ 308 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 29967

                Từ khóa:           quản lý, khoa học quản lý, nhân sự, quản lý nhân sự, nguồn

                                           nhân lực, kinh doanh, quản trị

                Tóm tắt:            Giới thiệu về nghề quản lý nhân sự - một nghề trước đây được nhìn nhận đơn thuần làm chức năng quản lý, nhưng hiện nay nó đang đóng vai trò chủ chốt trong việc giúp đIều hành các tổ chức, cơ quan, công ty tốt hơn.. Trong cuốn sách tác giả trình bày một số vấn đề chủ yếu như: Quản lý nhân sự là gì? Quản lý nhân sự phù hợp ở đâu? KháI quát các cơ hội trong ngành nhân sự; Những con đường dẫn đến sự nghiệp quản lý nhân sự; Tương lai của ngành nhân sự…

 

2      .  Một trăm tình huống của giám đốc/ Lê Thụ ._ H-: Thống kê, 2011._ 227 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30860-61

                Từ khóa:           Quản lý, lãnh đạo,  khoa học quản lý, quản trị, giám đốc, kinh     doanh

                Tóm tắt:            Trong cuốn sách, tác giả đã chia một trăm tình huống thành các loại bao gồm: 7 tình huống trong công tác tổ chức nhân sự, 15 tình huống trong nghệ thuật lãnh đạo và chỉ huy; 8 tình huống trong quan hệ với cấp trên; 15 tình huống trong quan hệ với cấp dưới; 29 tình huống trong công tác quản lý, đIều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi nội bộ doanh nghiệp; 12 tình huống trong quan hệ với khách hàng; 12 tình huống đối mặt với thị trường…

 

  3     .  Xây dựng và phát triển văn hóa quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ở Việt Nam/ Đào Văn Bình ._ H.:Khoa học xã hội, 2008._ 226 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30106-08

                Từ khóa:           Quản lý, quản lý nhà nước, doanh nghiệp, văn hóa, văn hóa

                                           quản lý

                Tóm tắt:            KháI quát  lý luận về văn hóa và đề xuất kháI niệm văn hóa quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; Nêu  lên thực trạng văn hóa quản lý nhà nước với doanh nghiệp; Trình bày quan đIểm, tiêu chí và giảI pháp xây dựng văn hóa quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

 

4      .  Quản trị chiến lược/ Hoàng Văn HảI (chủ biên) ._ H.: ĐH Quốc gia Hà Nội,

         2010._ 357 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 29909-11

                Từ khóa:           Quản lý, khoa học quản lý, quản trị, quản trị kinh doanh, chiến lược, quản trị chiến lược

                Tóm tắt:            Cuốn sách được xem như giáo trình về "Quản trị chiến lược" phục vụ cho bộ môn Quản trị kinh doanh; Trình bày các khâu, các bước của quy trình quản trị chiến lược, đặc biệt nhấn mạnh cách tiếp cận quản trị chiến lược từ góc độ hàI hòa tư duy chiến lược Đông - Tây, bên cạnh các công nghệ quản trị chiến lược của phương Tây bổ sung thêm các tư duy chiến lược phương Đông, các tư liệu, tình huống của Việt nam.

 

  5     .  Nghệ thuật lãnh đạo/ Doug Grandall, Trung Quân, Tường KhôI (dịch ) ._ H.:Văn hóa - thông tin, 2010._ 551 tr.; 22cm

                Ký hiệu kho:    CV 29894

                Từ khóa:           Lãnh đạo, Quản lý, Khoa học quản lý, nghệ thuật lãnh đạo

                Tóm tắt:            Nội dung cuốn sách cung cấp những kiến thức về khả năng lãnh đạo trong các lĩnh vực như:  quân sự, nhân sự, hành chính, kinh doanh. Những bàI học rút ra nguyên nhân dẫn đến thất bại trong từng chủ đề giúp độc giả có thêm kinh nghiệm để phát triển kỹ năng lãnh đạo trong nghề nghiệp nói chung và những lĩnh vực lãnh đạo khác trong cuộc sống.

 

  6     .  Kiếm tìm sự hoàn hảo/ Thomas J. Peters,  Robert H. Waterman ._ H-: kinh tế quốc dân, 2011._ 506 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30800-02

                Từ khóa:           Kinh tế, kinh doanh,  quản lý, quản trị kinh doanh, văn hóa

                                           kinh doanh, văn hóa

                Tóm tắt:            Dựa trên nghiên cứu  về 43 công ty Mỹ được quản lý tốt  nhất trong nhiều ngành kinh doanh khác nhau, các tác giả đã mô tả tám nguyên tắc cơ bản cần có trong quản lý để trở thành một công ty vượt trội, đồng thời tập trung vào bảy yếu tố để đánh giá một tổ chức. Bên cạnh đó cuốn sách cũng đưa ra định nghĩa về tính vượt trội,  kháI quát hóa những hoạt động mà các công ty vượt trội đang thực hiện để đạt tới thành công.

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL