Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Danh sách các đầu sách trong năm 2012
HỒ CHÍ MINH

1      .  Hồ Chí Minh con người của sự sống/ Mạch Quang Thắng ._ H. : Chính trị quốc     gia, 2010._ 519 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31364-68

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh

                Tóm tắt:            Căn cứ trên nguồn  tư liệu phong phú, tác giả đã phác họa  Hồ Chí Minh như là một nhân vật đặc biệt trong lịch sử hiện đại Việt nam và lịch sử thế giới, người đã để lại nhiều dấu ấn tích cực quan trọng trong quá trình phát triển của dân tộc Việt nam

 

  2     .  Bác Hồ với cựu chiến binh Việt Nam/ Tạ Hữu Yên ._ Đà Nẵng, 2010._ 72 tr.; 19    cm

                Ký hiệu kho:    CV 29829-31

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, Bác Hồ, cựu chiến binh

                Tóm tắt:           

 

  3     .  Chiến sĩ quốc tế Hồ Chí Minh - hoạt động thực tiễn và lí luận cách mạng/ Phan    Ngọc Liên ._ H.: Chính trị quốc gia, 2010._ 396 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30058-62, CV 31500-54

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan hệ quốc tế, hợp tác quốc tế, lịch sử

                Tóm tắt:            Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Phần 1: Giới thiệu kháI quát thời đại của sự ra đời và hoạt động yêu nước cách mạng Hồ Chí Minh; những nhận thức khác nhau về Hồ Chí Minh - một chiến sĩ quốc tế. Phần 2: Đề cập đến những hoạt động quốc tế của Nguyễn áI Quốc từ nước ngoàI (1911-1941) và những hoạt động quốc tế của Hồ Chí Minh ở trong nước (1941-1969). Phần 3: Trình bày kháI quát nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề quốc tế, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc.

 

  4     .  Nguyên tắc thống nhất giữa dân tộc, giai cấp và nhân loại trong tư tưởng Hồ Chí Minh/ Lương Thùy Liên ._ H.: Chính trị quốc gia, 335._ 231 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 9929

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Dân tộc, Giai cấp

                Tóm tắt:            Trình bày một số kháI niệm cơ bản, những nhân tố quy định sự hình thành và nguyên tắc thống nhất giữa dân tộc, giai cấp và nhân loại trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh; Nêu lên một số biểu hiện chủ yếu của nguyên tắc thống nhất giữa dân tộc, giai cấp và nhân loại trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh và giá trị của nguyên tắc này đối với sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

 

5      .  Hồ Chí Minh về vấn đề nhà nước và pháp luật/  ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 722 tr.; 22cm

                Ký hiệu kho:    CV 31349-53

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước, pháp luật

                Tóm tắt:            Giới thiệu những bàI viết, bàI nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp  luật từ  năm 1919 đến năm 1969.

 

  6     .  Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tàI/ Đức Vượng ._ H.:Chính trị quốc gia, 2010._ 554 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 29995-99

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, cán bộ, đào tạo cán bộ, nhân tàI, nhân lực

                Tóm tắt:            Trình bày quan đIểm tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ; quá trình Bác đào tạo, rèn luyện và sử dụng cán bộ, sử dụng nhân tàI qua các giai đoạn cách mạng để giành độc lập, kháng chiến kiến quốc.

 

  7     .  Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế/ Ngô Văn Lương (ch.b) ._ H-: Chính trị quốc gia, 2010._ 303 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV       29730

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh tế

                Tóm tắt:            Từ sự phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế, cuốn sách tập trung phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế nông nghiệp, nông thôn; về sở hữu và các thành phần kinh tế ở Việt nam; về quản lý kinh tế; về mục tiêu, động lực và nhân tố con người trong xây dựng và phát triển kinh tế; về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; về phát triển kinh tế đI đôI với thực hành tiết kiệm; về kinh tế đối ngoại, thu hút ngoại lực để phát huy nội lực…

 

  8     .  Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/ Vũ Đình Hòe, Bùi Đình Phong (chủ biên) ._ H.: Chính trị quốc gia, 2010._ 359 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 9928, CV 30226-32

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản, độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội

                Tóm tắt:            Trình bày những tư tưởng của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, về sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam và quá trình Người lãnh đạo cách mạng Việt nam dành độc lập dân tộc và tiến lên xây dựng cnxh ở miền Bắc từ năm 1954 đến 1969; Những giá trị lý luận và thực tiễn của di sản Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và CNXH trong thời đại ngày nay.

 

9      .  Chủ Tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa. Tập 1/  ._ H.: Chính trị quốc gia,           2010._ 407 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 30020-24

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử

                Tóm tắt:            Tập hợp theo một hệ thống về thời gian của từng ngày trong năm những hoạt động, những câu chuyện, những câu nói hoặc  bàI viết của Bác Hồ trong quá trình đI tìm đường cứu nước và  lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt nam.

 

10    .  Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác ngoại giao/ Vũ Khoan (chủ biên) ._ H-: Chính

          trị quốc gia, 2010._ 320 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30123-27

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngoại giao, đối ngoại, quan hệ quốc tế

                Tóm tắt:            Trình bày quan đIểm của Hồ Chí Minh về công tác ngoại giao, những sự kiện  ngoại giao do chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì từ kể từ khi Người về nước lãnh đạo cách mạng tới khi cách mạng Tháng tám thành công và thời kỳ sau cách mạng tháng Tám tới khi Người qua đời vào năm 1969.

 

  11   .  Hồ Chí Minh tâm và tài của một nhà yêu nước/ Nguyễn Đài Trang ._ H. : Chính     trị quốc gia, 2010._ 194 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31399-03, CV 30299-300

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh

                Tóm tắt:            Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một cách nhìn, đánh giá, cảm nhận riêng của một trí thức Việt kiều về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác giả đã rất quan tâm nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh trong vấn đề bình đẳng giới, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới và phát triển ở Việt  nam hiện nay cũng như đối với các nước phát triển trên thế giới trong việc tiến đến sự đối thoại cởi mở và thân thiện giữa các nước trong thế kỷ XXI.

 

  12   .  Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ chí Minh - Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại/  ._ H.:Chính trị quốc gia, 2010._ 402 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30705-07

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên ngôn độc lập

                Tóm tắt:            Tập hợp các bàI viết của nhiều tác giả, đề cập đến các nội dung chính là: Những tư tưởng triết học, chính trị đặc sắc về quyền con người và quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập; Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn độc lập; Tuyên ngôn độc lập đối với cách mạng Việt nam

 

13    .  Một số vấn đề cơ bản về triết lý phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh/ Thành Duy ._ H.: Khoa họ xã hội, 2010._ 354 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30803-05

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, triết lý phát triển

                Tóm tắt:            Trong cuốn sách, tác giả đã hệ thống hóa, phát triển và phát hiện một số vấn đề lý luận cơ bản mang tính triết lý sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đI lên CNXH ở Việt nam.

 

  14   .  Những bài thi chung khảo toàn quốc kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh/           Nguyễn Đức Cường (biên soạn) ._ H.:Lao Động, 2009._ 572 tr.; 27cm

                Ký hiệu kho:    CV 29745-46, CV 29953

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh

                Tóm tắt:           

 

 

  15   .  Bác Hồ vớI Hà Nội/ Bùi Kim Hồng, Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương ._ H. :     Chính trị quốc gia, 2010._ 353 tr.; 27cm

                Ký hiệu kho:    CV 31464-67

                Từ khóa:           Bác Hồ, Hồ Chí Minh, Hà nội

                Tóm tắt:            Giới thiệu những hình ảnh tư liệu  và những câu chuyện liên quan đến hoạt động của Bác Hồ với thủ đô Hà nội  trên nhiều lĩnh vực như lao động, sản xuất, chiến đấu... và tình cảm của  cán bộ, nhân dân Hà nội đối với Bác Hồ qua các thời kỳ lịch sử.

 

  16   .  Hồ Chí Minh nhà văn hóa kiệt xuất/ Song Thành ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._            374 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31510-13

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh,  tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa

                Tóm tắt:           

 

  17   .  Hoạt động đối ngoại của chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu á (1954-1969)/  ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 339 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31561-65

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, đối ngoại, ngoại giao, quan hệ quốc tế

                Tóm tắt:           

 

  18   .  Hồ Chí Minh một người châu á của mọi thời đại/  ._ H. : Chính trị quốc gia,            2010._ 567 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31450-53

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, đạo đức, nhân cách,thế giới

                Tóm tắt:            Cuốn sách tuyển chọn các bài nói và viết trong rất nhiều bài nói và viết của lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các nhà chính trị- xã hội, các xã luận đăng tải trên báo, tạp chí của các nước, hồi ký, hồi ức của bạn bè trên thế giới, những người đã có may mắn được sống, gặp gỡ và tiếp xúc với bác Hồ. Qua những trang viết của bạn bè khắp năm châu, một lần nữa nữa chúng ta được "chiêm ngưỡng" vị lãnh tụ kính yêu của mình trong lòng nhân dân thế giới.

 

  19   .  Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại hội đảng/ Lê Văn Yên ._ H-: Chính trị quốc gia,       2010._ 291 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30109-13

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đảng cộng sản, lịch sử đảng, đại hội, đại hội Đảng

                Tóm tắt:            Tập hợp những tư liệu về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Đảng cộng sản Việt  nam, những hoạt động của Người trong các Đại hội Đảng lần thứ II, lần thứ III. NgoàI ra sách còn có phần phụ lục giới thiệu Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, đIều lệ vắn tắt..của Đảng.

 

  20   .  Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ/  ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 422 tr.; 19cm

                Ký hiệu kho:    CV 31641-45

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, thanh niên

                Tóm tắt:            Tập hợp các bàI viết và bàI nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng; nội dung, nhiệm vụ, phương thức tổ chức đoàn kết thế hệ trẻ; thế hệ trẻ trong mối quan hệ với Đảng, Tổ quốc; tầm quan trọng và cần thiết của việc giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ.

 

21    .  Tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học - nghệ thuật quản lý và phong cách lãnh đạo/ Phạm Văn Bảy ._ H.:Lao Động, 2010._ 497 tr.; 27cm

                Ký hiệu kho:    CV 30252-53

                Từ khóa:           Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo, quản lý,

                Tóm tắt:            Phần 1 cuốn sách kháI quát những vấn đề lý luận về quản lý; Phần 2: trình bày tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khoa học - nghệ thuật quản lý và phong cách lãnh đạo trên nhiều lĩnh vực  của hoạt động thực tiễn.

 

  22   .  Sự nghiệp văn thơ Hồ Chí Minh/ Hà Minh Đức ._ H-: Khao học xã hội, 2010._ 691 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30561-65

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL