Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Danh sách các đầu sách trong năm 2012
ĐẢNG CỘNG SẢN CÁC NƯỚC

  1     .  Công tác tư tưởng, lý luận của Đảng cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ cải cách  mở cửa/  ._ H.: Chính trị quốc gia, 2010._ 227 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30370-73

                Từ khóa:           Đảng cộng sản, Trung quốc, tư tưởng, công tác tư tưởng, lý

                                           luận, cảI cách

                Tóm tắt:            Trình bày những đổi mới trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng cộng sản Trung quốc thời kỳ cảI cách mở cửa, những bàI học kinh nghiệm và một vàI giảI pháp thích ứng với tình hình mới ở Trung quốc dưới nhiều góc độ và vị trí khác nhau.

 

  2     .  Nghiên cứu xây dựng cương lĩnh đảng cộng sản Trung Quốc/ Chu Kính Thanh ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 757 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31073-77

                Từ khóa:           Đảng cộng sản, Trung quốc, cương lĩnh

                Tóm tắt:            Trình bày kháI quát về xây dựng cương lĩnh của chính đảng và quá trình lịch sử xây dựng cương lĩnh của Đảng cộng sản Trung quốc qua các giai đoạn cách mạng, thể hiện được sự sáng tạo, tính chất, tư tưởng của đảng cầm quyền.

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL