Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Danh sách các đầu sách trong năm 2012
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1      .  Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới (khóa 6, 7, 8, 9, 10) phần 2/  ._ H-: Chính trị quốc gia, 2010._ 558 tr.; 22 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30528-31

                Từ khóa:           Đảng cộng sản, văn kiện, lịch sử Đảng, đổi mới

                Tóm tắt:            Cuốn sách là phần 2 của bộ sách giới thiệu  các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược, phương hướng, nhiệm vụ, đIều lệ Đảng, và nghị quyết các đại hội của Đảng từ thời kỳ đổi mới đến nay. Trong phần 2 chủ yếu trình bày Văn kiện đại hội IX và và văn kiện đại hội X của Đảng.

 

  2     .  Những điều cần biết về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI/  ._ H.:Văn hóa- thông tin, 2009._ 523 tr.; 27cm

                Ký hiệu kho:    CV 29951

                Từ khóa:           Đảng cộng sản, đại hội đảng, xây dựng Đảng,

                Tóm tắt:            Trình bày những quy định, hướng dẫn, chỉ đạo (2006-2009) về tổ chức đại hội Đảng các cấp, các văn kiện  phục vụ thảo luận tại đại hội Đảng các cấp về các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước…

 

3      .  Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới/ Nguyễn Danh Tiên ._ H.:             Chính trị quốc gia, 2010._ 255 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 9930, CV 30829-30, CV 30141-45

                Từ khóa:           Đảng cộng sản, tư tưởng, công tác tư tưởng,  thời kỳ đổi mới

                Tóm tắt:            KháI quá về tình hình mới và yêu cầu mới đối với công tác tư tưởng và sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng; Trình bày quá trình Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới; Những phương hướng, nhiệm vụ và giảI pháp nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay.

 

  4     .  80 năm Đảng Cộng Sản Việt Nam 1930-2010 - những chặng đường lịch sử vẻ       vang/ Vũ Như KhôI ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 699 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 31447-49

                Từ khóa:           Đảng cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Đảng lãnh đạo

                Tóm tắt:            Nội dung cuốn sách bao gồm năm chương:

Chương I: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền(1930- 1945)Chương II: Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chế độ mới và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược( 1945- 1954)Chương III: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc đồng thời đấu tranh giải phóng Miền Nam thống nhất nước nhà(1954- 1975)Chương IV: Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã chủ nghĩa trên phạm vi cả nước ( 1975- 1986)Chương V: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước(1986- 2010)

 

  5     .  Tìm hiểu đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam sau đại hội đại biểu       toàn quốc lần thứ XI/  ._ H.:Lao Động, 2011._ 547 tr.; 27cm

                Ký hiệu kho:    CV 30618

                Từ khóa:           Đảng cộng sản Việt Nam, đổi mới, đại hội đại biểu

                Tóm tắt:            Cuốn sách giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng một xã hội:" Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", được chia làm ba phần:Phần thứ nhất:Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).Phần thứ hai:Văn kiện, tư liệu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Phần thứ ba:Những quy định, hướng dẫn mới về công tác Đảng.

 

  6        .  Cương lĩnh và chiến lược của Đảng cộng sản Việt Nam từ 1930 đến nay/  ._ H.:             Chính trị quốc gia, 2009._ 479 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 9949

                Từ khóa:           Đảng cộng sản, cương lĩnh, văn kiện, lịch sử Đảng

                Tóm tắt:            Giới thiệu cương lĩnh và chiến lược chung; Các cương lĩnh, chiến lược cụ thể và một số văn kiện mang tính cương lĩnh, chiến lược của Đảng kể từ khi thành lập cho đến nay.

 

  7     .  Giáo trình soạn thảo văn bản trong công tác tư tưởng/ Lương Khắc Hiếu, Mai Đức Trọng(chủ biên) ._ H. : Chính trị quốc gia, 2009._ 266 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31119-23

                Từ khóa:           Đảng cộng sản, công tác tư tưởng, soạn thảo văn bản

                Tóm tắt:           

 

  8     .  245 câu hỏi - giải đáp các tình huống thắc mắc về tổ chức cơ sở Đảng - Đại hội Đảng bộ các cấp - Bầu cử trong Đảng - Nhiệm vụ, quyền của Đảng viên - Công tác quản lý Đảng viên/ Thu Huyền, Aí Phương (biên soạn và hệ thống) ._ H.:Lao Động, 2010._ 511 tr.; 27cm

                Ký hiệu kho:    CV 30246-48, CV 29972-73

                Từ khóa:           Đảng cộng sản, xây dựng đảng,  tổ chức cơ sở đảng, quản lý đảng viên,

                Tóm tắt:            Trình bày các nội dung về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác đảng viên dưới dạng hỏi đáp; Hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; Giới thiệu các quy định mới về công tác quản lý đảng viên, về kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật cơ sở đảng và đảng viên.

 

  9     .  Mãi mãi đi theo con đường Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn/ Nguyễn Văn        Linh ._ H.:Chính trị quốc gia, 2010._ 207 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31253-57

                Từ khóa:           Đảng cộng sản, Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh

                Tóm tắt:            Giới thiệu các bàI viết, bàI phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Linh về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta trong thời kỳ đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước..

 

  10   .  Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới (khóa 6, 7, 8, 9, 10) phần 1/ ._ H-: Chính trị quốc gia, 2010._ 558 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30524-27

                Từ khóa:           Đảng cộng sản, văn kiện, văn kiện Đảng, đổi mới, lịch sử Đảng

                Tóm tắt:            Cuốn sách  trình bày  các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược, phương hướng, nhiệm vụ, đIều lệ Đảng và Nghị quyết đại hội khóa VI, VII, VIII.

 

  11      .  ĐIều lệ Đảng cộng sản việt nam khóa 11.  Quy định mới về công tác xây dựng và phát triển cơ sở đảng năm 2011/ Thùy Linh, Việt trinh ._ H-: Lao động, 2011._ 409 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 30607-10

                Từ khóa:           Đảng cộng sản, đIều lệ Đảng, văn kiện đảng, xây dựng đảng, cơ sở đảng

                Tóm tắt:            Giới thiệu văn kiện đại hội XI của Đảng CSVN, đIều lệ Đảng (đã sửa đổi bổ sung năm 2011); Chức  năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các tổ chức đảng, hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng…

 

12    .  Xây dựng, chỉnh đốn, củng cố tổ chức Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới/  ._ H.: Thanh niên, 2010._ 567 tr.; 27cm

                Ký hiệu kho:    CV 30624

                Từ khóa:           Xây dựng Đảng, Đảng cộng sản, tổ chức cơ sở đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh

                Tóm tắt:  Cuèn s¸ch Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, quá trình Đảng ta vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng đảng cũng như  lãnh đạo đất nước qua các thời kỳ cách mạng; Giới thiệu những tấm gương cán bộ đảng viên tiêu biểu đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong hoạt động thực tiễn.

 

  13   .  Cẩm nang công tác Đảng/  ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 271 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31404-08

                Từ khóa:           Đảng cộng sản, xây dựng đảng, công tác đảng

                Tóm tắt:            Giới thiệu các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn.. của Đảng dành cho các cấp ủy đảng và đảng viên ở cơ sở.

 

14    .  Đảng công sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng củng cố nhà nước (1986-1996)/ Đoàn Minh Tuấn ._ H.: Chính trị quốc gia, 2010._ 303 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30063-65

                Từ khóa:           Đảng cộng sản, nhà nước,

                Tóm tắt:            Trình bày về quá trình đổi mới tư duy nhận thức của Đảng đối với Nhà nước, từ nguyên lý tổ chức và hoạt động, cơ chế vận hành, xây dựng các cơ sở kinh tế - xã hội - bạo lực của Nhà nước….. cũng như quá trình tổ chức chỉ đạo thực tiễn. Thông qua những bàI học lịch sử, cuốn sách cũng tổng kết những thành tựu, hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm cần thiết cho hiện tại.

 

  15   .  Hỏi đáp về nghiệp vụ công tác Đảng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động   trong các cơ sở Đảng, quản lý, đánh giá Đảng viên, 100 mẫu văn bản dùng trong các cơ sở Đảng/ Thu Huyền, Aí Phương (sưu tầm và thống hóa) ._ H.:Lao Động-Xã Hội, 2011._ 483 tr.; 27cm

                Ký hiệu kho:    CV 30620

                Từ khóa:           Đảng cộng sản Việt Nam, xây dựng đảng, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng

                Tóm tắt:            Nội dung cuốn sách được chia làm các phần:

Phần thứ nhất:  Hỏi đáp về nghiệp vụ công tác đảng( tổ chức kết nạp đảng, quản lý đảng viên, nội dung sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xử lý kỷ luật đảng viên - Các quy trình tiến hành kiểm tra, giám sát, giảI quyết khiếu nại, xử lý kỷ luật đảng...).  Phần thứ hai. 100 mẫu văn bản thường dùng trong các cơ sở đảng . Phần thứ ba: Chức năng, nhiệm vụ, bộ máy của các tổ chức cơ sở đảng. Phần thứ tư: Tổ chức và hoạt động trong các cơ sở đảng, sự phối hợp giữa cơ sở đảngvà các tổ chức đoàn thể, chính quyền. Phần thứ năm: Các quy định mới về quản lý đảng viên. Phần thứ sáu: Xử lý kỷ luật và thi đua khen thưởng cơ sở đảng và đảng viên. Cuốn sách là một tàI liệu rất hữu ích, được xem như một cẩm nang nghiệp vụ về công tác Đảng dành cho các Đảng viên, cán bộ làm công tác Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

  16   .  Giữ vững nền tảng tư tưởng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới/  ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 310 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31151-55

                Từ khóa:           Đảng cộng sản Việt Nam, Sự lãnh đạo của Đảng

                Tóm tắt:            Đề cập đến những vấn đề cấp thiết của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay; vấn đề bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn" diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đang chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

 

  17   .  Đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ khối các cơ quan trung ương/ Hoàng Xuân Cừ (chủ biên) ._ H.: Chính trị quốc gia, 2009._ 122 tr.; 19 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30195-99

                Từ khóa:           Đảng cộng sản, xây dựng đảng, tổ chức cơ sở đảng,

                Tóm tắt:            Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong các tổ chức cơ sở đảng nói chung, trong đó có các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan trung ương; phân tích thực tiễn tổ chức, hiệu  quả hoạt động ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối, từ đó đề xuất những giảI pháp thích hợp nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trong hệ thống này.

 

  18   .  Vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin của Hồ Chí Minh và Đảng ta (thời kỳ trước đổi mới)/ Bùi Đình Phong, Phạm Ngọc Anh (đồng chủ biên) ._ H.: Chính            trị quốc gia, 2011._ 567 tr.; 22cm

                Ký hiệu kho:    CV 30983-85

                Từ khóa:           Chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh, tư

                                           tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản,

                Tóm tắt:            Trình bày và phân  tích làm sáng tỏ quan đIểm của Đảng thời kỳ cảI tạo và xây dựng CNXH ở nước ta dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lenin; về sự thành công và chưa thành công trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lenin trong sự nghiệp cảI tạo và xây dựng CNXH thời kỳ trước đổi mới, qua đó  rút ra những bàI học cụ thể từ việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lenin trong sự nghiệp xây dựng CNXH trong giai đoạn hiện nay Trong cuốn sách các tác giả tập trung vào sáu nội dung chính là: Xây dựng  nền kinh tế XHCN, chế độ chính trị XHCN, văn hóa XHCN, con người XHCN, lối sống XHCN, đường lối và chính sách đối ngoại..

 

  19   .  Văn kiện Đảng về an sinh xã hội/  ._ H.:Chính trị quốc gia, 2011._ 295 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 31058-59

                Từ khóa:           Đảng cộng sản, văn kiện đảng, văn kiện, an sinh xã hội, chính sách xã hội

                Tóm tắt:            Tập hợp các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị, thông tri của Đảng qua các thời kỳ về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân, nhân dân; chế độ bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, trợ giúp khi gặp thiên tai…

 

  20   .  Tìm hiểu đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam qua các kỳ đai hội (Từ đại hội I đến đại hội XI)/ Qúy Long, Kim Thư (sưu tầm và hệ thống) ._ H.:Lao Động, 2011._ 610 tr.; 27cm

                Ký hiệu kho:    CV 30619

                Từ khóa:           Đảng  cộng sản Việt Nam, đổi mới, đại hội, văn kiện

                Tóm tắt:           


P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL