Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
TƯ LIỆU - THƯ VIỆN | Danh sách các đầu sách trong năm 2012
CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

  1     .  Nhà nước và Cách mạng/ VI.Lênin ._ H.: Chính trị quốc gia, 2004._ 241 tr.; 21

                Ký hiệu kho:    CV 30963

                Từ khóa:           Chủ nghĩa Mác - Lênin, Lenin, nhà nước, cách mạng

                Tóm tắt:            Trong tác phẩm Lenin đề cập tới những vấn đề căn bản nhất của nhà nước và nhà nước kiểu mới, làm sáng tỏ tính quy luật trong sự sinh thành, vận động và phát triển của nó, đưa ra những dự báo khoa học về xu hướng và đIều kiện về sự tự tiêu vong của nhà nước trong tiến trình lịch sử lâu dàI  đI tới thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

 

  2     .  Chủ nhĩa Mác Lênin - học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng/ Trần Nhâm ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 545 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31490-94

                Từ khóa:           Chủ nghĩa Mác-lênin, học thuyết Mác,phương pháp luận

                Tóm tắt:            Cuốn sách gồm bốn phần: Phần thứ nhất: Luận chứng chủ nghĩa Mác-Lênin là đỉnh cao của trí tuệ  loài người, là một học thuyết hoàn bị, chứ không phảI là một "lý luận dở dang", một lý luận "mất tính tất yếu, mất quyền tồn tại, mất tính hợp lý" như một số người đã vũ đoán. Phần thứ hai:Chứng minh một cách lôgích sự phát triển chủ nghĩa Mác đến chủ nghĩa Lênin - hình thành chủ nghĩa Mác - Lênin; luận giảI tính tất yếu của sự ra đời chủ nghĩa Lênin;  bác bỏ luận điểm cho rằng, không có cái gọi là "chủ nghĩa Lênin" mà chỉ có " sự đóng góp của Lênin"mà thôI. Phần thứ ba: Luận chứng chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết về sự phát triển; trình bày rõ những thách thức trong quá trình phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin;những bước thăng trầm trong lịch sử phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin; rút ra những bài học quan trọng cho hôm nay và mai sau. Phần thứ tư: Phân tích một cách lôgich mối quan hệ của chủ nghĩa Mác- Lênin với sự nghiệp đổi mới ở Việt nam, làm rõ biện chứng của sự phát triển từ chủ nghĩa Mác- Lênin  Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

  3     .  Vấn đề chủ nghĩa xã hội khoa học trong tác phẩm của C.MAC-PH.ĂNGGHEN - V.I.LÊNIN/ Trần Chí Mỹ, Doãn Chính,Đinh Ngọc Thạch ._ H. : Chính trị quốc gia,      2010._ 699 tr.; 22cm

                Ký hiệu kho:    CV 31087-90

                Từ khóa:           Chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội

                                           khoa học

                Tóm tắt:            Phân tích những vấn đề về chủ nghĩa xã hội khoa học trong các tác phẩm của các nhà kinh đIển của chủ nghĩa Mác - Lênin, làm rõ hoàn cảnh lịch sử ra đời của luận đIểm, chúng đã được  bổ sung hoặc thay đổi như thế nào trong quá trình phát triển lý luận gắn với những thay đổi của hiện thực xã hội. Qua đó rút ra những bàI học đối với nhận thức và hoạt động thực tiễn xây dựng cnxh ở Việt nam.

  4     .  C. MAC, V.I.LÊNIN với chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay/ Nguyễn Thanh Tuấn ._ H. : Chính trị quốc gia, 2009._ 519 tr.; 22cm

                Ký hiệu kho:    CV 31334-38

                Từ khóa:           Chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác

                                           phương Tây, thời đại ngày nay

                Tóm tắt:            Cuốn sách gồm ba chương: Chương 1: Chủ nghĩa Mác- Lênin và chủ nghĩa Mác phương Tây.Chương 2: Quan điểm dự báo và thể nghiệm của chủ nghĩa Mác- Lênin về chủ nghĩa xã hội.Chương 3: Chủ nghĩa Mác- Lênin trong thời đại ngày nay

 

  5     .  Tìm hiểu di sản lý luận của nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin/ Trần Thị Kim Cúc ._ H.:Chính trị quốc gia, 2010._ 311 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30341-45

                Từ khóa:           Chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội, di sản lý luận

                Tóm tắt:            Tập hợp các bàI viết nghiên cứu những tư tưởng của các nhà kinh đIển chủ nghĩa Mác - Lênin với  những luận đIểm về kinh tế, quản lý nhà nước,  công tác nghiên cứu khoa học, công tác tư tưởng lý luận, công tác xây dựng đảng... và những giá trị của nó cũng như việc vận dụng những tư tưởng đó trong thực tiễn ngày nay

 

  6     .  Khái lược kinh tế chính trị Mác - Lênin/ Phạm Quang Phan, Tô Đức Hạnh ._ H.:     Chính trị quốc gia, 2010._ 387 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 9842

                Từ khóa:           Chủ nghĩa Mác - Lênin, kinh tế chính trị

             

  7     .  Quan niệm của Các Mác về tha hóa và ý nghĩa của quan niệm đó đối với phát triển con người Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Thị Thanh Huyền ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 255 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31534-38

                Từ khóa:           Chủ nghĩa Mác - Lênin, học thuyết Mác, xã hội, con người

                Tóm tắt:            Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích cơ sở lý luận và thực tiển quan niệm về tha hóa, từ đó chỉ rõ nguyên nhân của tha hóa và luận giải một cách sâu sắc của Mác về bản chất con người. Tiếp thu lý luận của Mác về tha hóa, nội dung cuốn sách đã phác họa bức tranh con người Việt Nam trước những tác động của mặt trái của nền kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hóa, từ đó mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhắm khắc phục và đi đến xóa bỏ tình trạng tha hóa để phát triển con người Việt Nam toàn diện.

 

8      .  Giới thiệu tác phẩm biện chứng của tự nhiên của ĂNGGHEN/ Nguyễn Bằng          Tường ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 107 tr.; 19cm

                Ký hiệu kho:    CV 31319-23

                Từ khóa:           Chủ nghĩa Mác - Lênin, Ăngghen, tác phẩm kinh đIún

   
 

  9     .  Học thuyết bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I.Lênin - giá trị lịch sử và hiện thực/  ._ H.: Chính trị quốc gia, 2011._ 394 tr.; 21 cm

                Ký hiệu kho:    CV 30965-67

                Từ khóa:           Chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa xã hội hiện thực, Lênin, an ninh quốc phòng, bảo vệ tổ quốc

                Tóm tắt:            Tập hợp các bàI nghiên cứu của  nhiều nhà khoa học quân sự về những nội dung cơ bản của Học thuyết bảo vệ Tổ quốc XHCN của Lênin và việc vận dụng, phát triển học thuyết đó vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt nam trong thời đại ngày nay.

 

10    .  Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác -Lênin/ Hoàng Chi Bảo(chủ biên) ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 575 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 31439-41

                Từ khóa:           Chủ nghĩa Mác - Lênin, khoa  học, cách mạng

                Tóm tắt:            Phân tích những nghiên cứu khoa học, những tác phẩm kinh điển, các tác giả đánh giá tầm vóc lớn lao, những giá trị, ý nghĩa và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin; nhận thức vận dụng và phát triển bản chất khoa học và cách mạng chủ nghĩa Mác - Lênin trong thực tiển lịch sử của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở thế kỷ XX. Đồng thời qua đó, các tác giả đưa ra một số ý kiến nhằm góp phần cùng các cơ quan đảng, nhà nước trong việc tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo và giáo dục tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay.

 

  11   .  Tư tưởng của V.I.Lênin  quyền con người và giá trị thực tiễn ở Việt Nam/ Hoàng  Mai Hương, Nguyễn Hồng HảI ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 158 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31281-85

                Từ khóa:           Chủ nghĩa Mác - Lênin, quyền con người, nhân quyền

                Tóm tắt:            Phân tích và làm rõ lý luận và quan đIểm của V.I.Lênin về một số quyền con người nổi bật - dân chủ, quyền dân tộc tự quyết, quyền chính trị và quyền tham gia..và những giá trị thực tiễn của những tư tưởng này ở Việt nam hiện nay.

 

  12   .  Giới  thiệu tác phẩm nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước của ĂNGGHEN/ Nguyễn Bằng Tường ._ H. :Chính trị quốc gia, 2010._ 51 tr.;

                Ký hiệu kho:    CV 31329-33

                Từ khóa:           Chủ nghĩa Mác - Lênin, Ănghen, tác phẩm kinh đIển, gia đình,    nhà nước, chế độ tư hữu

                               

  13   .  Thế giới thế kỷ XXI và chủ nghĩa xã hội - Hội thảo lý luận giữa Đảng cộng sản Nhật Bản và Đảng cộng sản Trung Quốc/ Tetsuzo Fuwa ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 271 tr.; 21cm

                Ký hiệu kho:    CV 31524-28

                Từ khóa:           Chủ nghĩa xã hội, đảng cộng sản, Nhật bản, Trung quốc, lịch sử đảng

                Tóm tắt:            Xuất phát từ đIều kiện, hoàn cảnh của Nhật bản, từ những mối quan hệ riêng giữa Đảng cộng sản Nhật bản với Đảng cộng sản Trung quốc và Đảng cộng sản Liên xô, tác giả đã trình bày về những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan tới hai Đảng nên trên, trong đó có những mâu thuẫn, và những vấn đề chưa được nhất trí. Bên cạnh đó cũng luận giảI một số vấn đề về chủ nghĩa Mác - lênin,  về Quốc tế cộng sản, về một số nhân vật và sự kiện theo quan đIểm riêng của tác giả.

 

  14   .  Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mục tiêu chiến lược và con người tiếp cận/   Đinh Trần Dương ._ H.:CHính trị quốc gia, 2011._ 455 tr.; 24cm

                Ký hiệu kho:    CV 30980-82

                Từ khóa:           Chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc, lịch sử, cách mạng, đảng

                                           cộng sản, đổi mới, hội nhập

                Tóm tắt:            Tập hợp hơn 30 bàI viết của tác giả  phân tích thực tế lịch sử  qua các thời kỳ, nêu rõ những đặc đIểm, diễn biến của cách mạng Việt nam; trình bày những quan đIểm, đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Các bàI viết được sắp xếp theo 4 chủ đề: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Khát vọng của cả dân tộc Việt nam; Đảng cộng sản Việt nam - khởi đầu từ chủ nghĩa yêu nước; Sự kiểm chứng của lịch sử cách mạng Việt nam; Nhìn lại chính mình, tiếp tục đổi mới và hội nhập quốc tế…

 

  15   .  Tổng kết thực tiễn với việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/       Trần Văn Phòng ._ H. : Chính trị quốc gia, 2010._ 155 tr.; 19cm

                Ký hiệu kho:    CV 31181-85

                Từ khóa:           Chủ nghĩa xã hội, công tác lý luận, thực tiễn

                Tóm tắt:            Nêu lên thực chất của việc tổng kết thực tiễn và những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả tổng kết thực tiễn,  lý luận và vai trò của tổng kết thực tiễn đối với lý luận; Vấn đề tổng kết thực tiễn với viêc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt nam hiện nay.

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL