Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Thông tin nội bộ
Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Tin hoạt động NCKH
Danh sách đề tài khoa học đã triển khai 5 năm(2006-2010) ở Học viện CT-HC khu vực III

 
DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐÃ TRIỂN KHAI 5 NĂM (2006- 2010)
Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH KHU VỰC III

 

I. ĐỀ TÀI CẤP BỘ
 1. Một số giải pháp thu hút và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ
  • Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Quốc Tuấn
 2. Đề tài: Tác động của nhân tố chính trị đối với sự phát triển (Qua thực tiễn hai mươi năm đổi mới ở một số tỉnh duyên hải miền Trung).
  • Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Hồ Tấn Sáng
 3. Đề tài: Khai thác tiềm năng kinh tế du lịch ở các tỉnh Duyên hải miền Trung
  • Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Thanh Phương.
 4. Đề tài: Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây nguyên trong thời kỳ đổi mới
  • Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Trương Minh Dục.
 5. Đề tài: Chính quyền cấp cơ sở ở các tỉnh Tây Nguyên- thực trạng và giải pháp.
  • Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Anh Tuấn
 6. Đề tài: Phát triển công nghiệp nông thôn ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ- Thực trạng và giải pháp.
  • Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Bích Hạnh
 7. Đề tài: Thực trạng hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa tinh thần các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.
  • Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Hòa
 8. Giải pháp tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay
  • Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Đính
 9. Đề tài: Cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình ở Tây Nguyên- thực trạng và giải pháp.
  • Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hoài Phương
 10. Phát triển làng nghề ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ - Thực trạng và giải pháp 
  • Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Hải
 11. Đề tài: Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện người dân tộc thiểu số Tây Nguyên.
  • Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Lý
 12. Đề tài: Quản lý nhà nước về tôn giáo ở các tỉnh Tây Nguyên
  • Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Văn Minh
 13. Đề tài: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện các tỉnh miền Trung đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay.
  • Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Tâm
 14. Đề tài: Sự sáng tạo của khu ủy khu V trong lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954- 1975)
  • Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Tăng Khởi
 15. Đề tài: Khai thác tiềm năng kinh tế biển, đảo các tỉnh duyên hải miền Trung - Thực trạng và giải pháp
  • Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Hồ Tấn Sáng
 16. Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá vùng Trọng điểm kinh tế Trung Bộ (qua khảo sát ở tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng
  • Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Dũng Anh
 17. TS. Lê Văn Định
 
 II. ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ:
 1. Đề tài: Truyền thông đại chúng trong công tác lãnh đạo quản lý.
 2. Đề tài: Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo hệ tại chức ở Học viện Chính trị Khu vực III đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 3. Đề tài: Thi đua, khen thưởng ở Học viện Chính trị Khu vực III – Thực trạng và giải pháp.
 4. Đề tài: Vai trò của ý thức xã hội và việc giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa đối với cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay.
 5. Đề tài: Văn hóa xét xử tại tòa án nhân dân ở thành phố Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp.
 6. Đề tài: Phát triển làng nghề truyền thống ở tỉnh Quảng Nam – Thực trạng và giải pháp.
 7. Đề tài: Biến đổi việc làm và thu nhập của nhóm dân sau tái định cư ở thành phố Đà Nẵng.
 8. Đề tài: Đảng Cộng sản Việt Nam với việc phát huy nội lực trong giai đoạn 1986- 2006 và ý nghĩa trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước hiện nay.
 9. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả các loại hình hoạt động văn hóa du lịch ở thành phố Đà Nẵng hiện nay.
 10. Phát triển cụm công nghiệp của tỉnh Quảng Nam- Thực trạng và giải pháp.
 11. Đề tài 5 năm hoạt động nghiên cứu và thông tin khoa học ở Học viện Chính trị khu vực III (2001- 2005).
 12. Đề tài: Phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Quảng Bình.
 13. Đề tài: Thể chế chính trị và các hình thức chính thể của các nước trên thế giới hiện nay.
 14. Đề tài: Kinh tế . xã hội các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên những năm đầu thế kỷ XXI – Thực trạng và xu hướng phát triển.
 15. Đề tài: Tác động của đạo tin lành đối với thiết chế xã hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên (qua khảo sát tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk).
 16. Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác phục vụ tham khảo trên cơ sở ứng dụng phần mềm “green stone” (hòn đá xanh) trong hoạt động thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học ở Học viện Chính trị Khu vực III.
 17. Đề tài: Công tác phát triển Đảng viên trong thanh niên của các Đảng bộ phường ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn hiện nay- thực trạng và giải pháp.
 18. Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thế hệ trẻ và việc vận dụng ở nước ta hiện nay.
 19. Tên đề tài: Các giải pháp đưa tiến bộ khoa học – công nghệ vào phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng miền núi tỉnh Quảng Nam.
 20. Đề tài: Công tác luân chuyển cán bộ từ thực tiễn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
 21. Đề tài: Giải quyết vấn đề môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi – góp phần giải quyết vấn đề toàn cầu hiện nay.
 22. Đề tài: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc giư gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc
 23. Đề tài: Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn phòng Học viện Chính trị khu vực III trong giai đoạn mới.
 24. Đề tài: Đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - thực trạng và những vấn đề đặt ra (qua khảo sát thành phố Đà Nẵng)
 25. Đề tài: Nâng cao văn hóa chính trị cho quần chúng nhân dân trong xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng hiện nay.
 26. Đề tài: Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong quá trình đổi mới (1986 - 2006)
 27. Tên đề tài: Phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ- thực trạng và những vấn đề đặt ra.
 28. Tên đề tài: Áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại Học viện Chính trị khu vực III hiện nay.
 29. Đề tài: Vai trò của cơ quan tư pháp địa phương trong hoạt động giáo dục pháp luật (qua khảo sát ở 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế)
 30. Đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 31. Tên đề tài: Những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả quá trình xã hội hóa giáo dục đại học trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung hiện nay.
 32. Đề tài: Vai trò của điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Đà Nẵng hiện nay.
 33. Đề tài: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Quảng Nam. Thực trạng và giải pháp
 34. Đề tài: Đổi mới nội dung của Tạp chí Sinh hoạt lý luận đáp ứng yêu cầu nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn hiện nay.
 35. Đề tài: Sử dụng có hiệu quả vốn vay tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo ở tỉnh Kon Tum.
 36. Đề tài: Thực trạng cuộc sống của nhóm người bị nhiễm chất độc da cam ở tỉnh Quảng Trị và những đề xuất về giải pháp chính sách xã hội.
 37. Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai.
 38. Đề tài: Cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ Lotus Domino trong quá trình quản lý công văn và dòng công việc qua thực tiễn ở Học viện Chính trị- Hành chính Khu vực III.
 39. Đề tài: Giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp.
 40. Đề tài: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở miền Trung- Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp.
 41. Đề tài: Đảng bộ tỉnh Gia Lai lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1996-2008).
 42. Đề tài: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông ở thành phố Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp. 
 43. Đề tài: Tìm hiểu và kế thừa giá trị đạo đức nhân văn của Phật giáo trong việc giáo dục đạo đức hiện nay.
 44. Đề tài: Phát triển thương mại ở thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.
 45. Đề tài: Hoạt động giám sát của đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở một số tỉnh miền Trung – Thực trạng và giải pháp.
 46. Đề tài: Biến đổi gia đình ở thành phố Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa.
 47. Đề tài: Chiến lược, sách lược của một số nước lớn đối với bán đảo Triều Tiên thời kỳ 1991-2008.
 48. Đề tài: Vấn đề giáo dục ý thức đạo đức xã hội chủ nghĩa cho người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước ở Đà Nẵng hiện nay.
 49. Đề tài: Vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội hiện nay (qua thực tiễn của tỉnh Quảng Nam).
 50. Đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng dân tộc và việc vận dụng vào thực tiễn các dân tộc Tây Nguyên trong công cuộc đổi mới”
 51. Đề tài: Giáo dục đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay.
 52. Đề tài: Cải cách bộ máy hành chính cấp huyện ở tỉnh Quảng Nam – Hiện trạng, vấn đề và giải pháp.
 53. Đề tài: Vận dụng lý luận về “cái phổ biến và cái đặc thù” trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực ở một số tỉnh duyên hải miền Trung (qua khảo sát ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quang Ngãi).
 54. Đề tài: Công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng ở các tỉnh duyên hải miền Trung – Thực trạng và giải pháp (Qua khảo sát ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định)
 55. Đề tài: Văn học, nghệ thuật các tỉnh miền Trung trong sự nghiệp đổi mới.
 56. Đề tài: Phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Quảng Ngãi từ nay đến 2015. 
 57. Đề tài: Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Nam theo hướng bền vững.
 58. Đề tài: Xã hội hóa dịch vụ y tế, giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp.
 59. Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới.
 60. Đề tài: Chất lượng nguồn nhân lực trẻ ở Tây Nguyên hiện nay- thực trạng và giải pháp.
 61. Đề tài: Đạo đức xã hội và đạo đức tôn giáo- sự nhận thức và vận dụng trong việc giáo dục đạo đức ở nước ta hiện nay.
 62. Quá trình thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ở Đăk Lăk từ năm 2001- 2008.
 63. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Bình Định- thực trạng và giải pháp.
 64. Đề tài: Lao động trong các khu công nghiệp ở thành phố Đà Nẵng- thực trạng và giải pháp.
 65. Đề tài: Hiệu quả hoạt động tư pháp ở thành phố Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp.
 66. Đề tài: Vấn đề chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở tỉnh Thừa Thiên- Huế trong giai đoạn hiện nay.
 67. Đề tài: Xây dựng văn hóa đô thị ở thành phố Đà Nẵng hiện nay.
 68. Đề tài: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ mới
 69. Đề tài: Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học ở khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn mới (qua khảo sát ở Đà Nẵng và Thừa Thiên- Huế).
 70. Đề tài: Quản lý nhà nước về đất đai trong quá trình đô thị hóa ở tỉnh Quảng Nam.
 71. Đề tài: Truyền thông đại chúng trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị ở nước ta hiện nay (qua thực tiễn hoạt động báo chí và phát thanh truyền hình ở các tỉnh miền Trung).
 72. Đề tài: Ly hôn ở Đà Nẵng: thực trạng và những vấn đề đặt ra
 73. Đề tài: Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân các cấp ở tỉnh Quảng Ngãi - thực trạng và giải pháp.
 74. Đề tài: Quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1920-1945
 75. Đề tài: Thực trạng và xu hướng vận động kinh tế hợp tác xã ở tỉnh Thừa Thiên- Huế.
 76. Phát triển hệ thống dạy nghề ở Quảng Nam- Thực trạng và giải pháp.
 77. Phong trào cộng sản và cánh khu vực Mỹ latinh thời kỳ sau chiến tranh lạnh.
 78. Đề tài: Các tổ chức chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Quảng Nam- thực trạng và giải pháp.
 79. Đề tài: Phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Nam- Thực trạng và giải pháp 
 80. Đề tài: Vấn đề phát triển lực lượng sản xuất ở tỉnh Gia Lai trong giai đoạn hiện nay.
 
 
 
 
P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL