Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG | Thi đua - Khen thưởng
Thông báo kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015
Số: 837/TB-HVCTKV III

Download Danh sách kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm học 2014 - 2015

Download Mẫu đề nghị bằng khen cấp Bộ, cờ thi đua cấp Bộ của tập thể

Download Mẫu đề nghị tặng chiến sĩ thi đua cá nhân


Lưu ý: 
- Đề nghị các tập thể và cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chiến sĩ thi đua cấp Bộ, tập thể Lao động xuất sắc và Cờ thi đua cấp Bộ viết báo cáo thành tích (theo mẫu báo cáo thành tích tập thể và cá nhân đăng tải trên website Học viện) và gửi về bộ phận Tổng hợp – Thi đua thuộc Văn phòng Học viện (đồng chí Trần Cao Anh) trước ngày 24/6/2015.
- Các tập thể ký giao ước thi đua (mới thành lập chưa đủ thời gian) tập thể không được xét, mà chỉ xét cho các cá nhân.

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL