Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC | Phòng Thanh tra

PHÒNG THANH TRA

 

    I.          Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Phòng Thanh tra.

- Lãnh đạo Phòng Thanh tra gồm: 01 đồng chí

+ Phó trưởng phòng: ThS. Trương Quốc Đạt (Phó trưởng phòng, phụ trách phòng thanh tra)

- Cán bộ công chức của Phòng Thanh tra: 04 đ/c

+ 02 Thạc sĩ

+ 02 Cử nhân. Trong đó, 01 Chuyên viên cao cấp; 02 Chuyên viên chính; 01 Nhân viên.

 II.          Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra.

1.      Vị trí, chức năng:

Phòng Thanh tra Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III, tiền thân là Tổ Thanh tra Phân viện Đà Nẵng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 3 năn 2002 theo Quyết định số 24/QĐ-PVĐN ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Giám đốc Phân viện Đà Nẵng. Đến ngày 13 tháng 11 năm 2003 Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 696/QĐ-HVCTQG về việc thành lập Phòng Thanh tra Phân viện Đà Nẵng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  trên cơ sở Tổ Thanh tra thuộc Phân viện Đà Nẵng.

Phòng Thanh tra là đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện về công tác thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III trong các hoạt động; trên tất cả các lĩnh vực đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III.

2.      Nhiệm vụ:

Về thanh tra giáo dục- đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện, đề xuất các biện pháp thiết thực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của Học viện về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Học viện Chính trị - Hành chính khu cực III, giúp Giám đốc Học viện nắm sát tình hình, đề ra những biện pháp chỉ đạo nhằm phát huy, ngăn ngừa và xử lý kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Về thanh tra kinh tế- xã hội.

- Tham mưu giúp Giám đốc Học viện tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra kinh tế - xã hội, góp phần đề ra những biện pháp thiết thực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Học viện.

- Thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của Học viện thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trong đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền của Học viện.

- Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác hàng năm về lĩnh vực kinh tế - xã hội của Học viện, kiến nghị những biện  pháp thiết thực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch công tác đặt ra.

Thường trực tiếp dân, tham mưu giúp Giám đốc Học viện giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Tổ chức thực hiện công tác tiếp dân, giúp Giám đốc Học viện giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị với Giám đốc Học viện về xử lý đơn, thư thuộc các lĩnh vực giáo dục- đào tạo, nghiên cứu khoa học, kinh tế - xã hội và các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Học viện.

Thanh tra việc thực hiện phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Học viện.

Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ và phối hợp hoạt động.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho các cộng tác viên thanh tra, thành viên Ban Thanh tra nhân dân của Học viện.

- Phối hợp và quan hệ chặc chẽ với UBKT Đảng ủy, Ban Thanh tra nhân dân trong hoạt động thanh tra theo quy định của Giám đốc Học viện.

Quản lý, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Phòng Thanh tra về mọi mặt.

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với CB, CC, CV của Phòng Thanh tra theo thẩm quyền quản lý.

- Thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật. Quản lý tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

Trong 10 năm xây dựng và trưởng thành, Phòng Thanh tra đã vinh dự nhận được:

- Giấy khen và danh hiệu công nhận tập thể đạt Lao động tiên tiến hàng năm.

- Chi bộ được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh các năm từ 2003 đến 2012.

Địa chỉ liên hệ

- Phòng Thanh tra Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III;

- Số điện thoại Phó trưởng phòng, phụ trách phòng thanh tra:

ThS. Trương Quốc Đạt, cơ quan: 05113 985.760; Di động: 0905244598          

Nguồn : Phòng Thanh tra

 

 

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL