Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2018

 

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I

CÁC ĐỀ TÀI  KHOA HỌC THỰC HIỆN NĂM 2018

 

I. ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Đang cập nhật...

II. ĐỀ TÀI CƠ SỞ

Đang cập nhật...

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL