Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2013

 

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I

CÁC ĐỀ TÀI  KHOA HỌC THỰC HIỆN NĂM 2013

 

I. ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Đang cập nhật...

II. ĐỀ TÀI CƠ SỞ

 

1. Đề tài: Vai trò của ý thức xã hội và việc giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa đối với cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Văn Trinh.

- Đơn vị chủ trì:

- Thời gian thực hiện: năm 2013

- Kết quả nghiệm thu:

- Mục tiêu nghiên cứu:

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

2. Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới.

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Mậu Linh

- Đơn vị chủ trì:

- Thời gian thực hiện: năm 2013

- Kết quả nghiệm thu:

- Mục tiêu nghiên cứu:

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL