Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2010

 

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I

CÁC ĐỀ TÀI  KHOA HỌC THỰC HIỆN NĂM 2010

 

I. ĐỀ TÀI CẤP BỘ

 

1. Đề tài: Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá vùng Trọng điểm kinh tế Trung Bộ (qua khảo sát ở tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng)

- Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Dũng Anh

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2010

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

2. Đề tài: Khai thác tiềm năng kinh tế biển, đảo các tỉnh duyên hải miền Trung - Thực trạng và giải pháp

- Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

- Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Hồ Tấn Sáng

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2010

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

II. ĐỀ TÀI CƠ SỞ

 

1. Đề tài: Các tổ chức chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Quảng Nam- thực trạng và giải pháp.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Xuân Hoa

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2010

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

2. Đề tài: Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân các cấp ở tỉnh Quảng Ngãi - thực trạng và giải pháp.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Nhà nước - Pháp luật

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Nguyệt

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2010

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

3. Đề tài: Ly hôn ở Đà Nẵng: thực trạng và những vấn đề đặt ra

- Cơ quan chủ trì: Khoa Tâm lý - Xã hội học

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Ngọc Hà

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2010

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

4. Đề tài: Phát triển hệ thống dạy nghề ở Quảng Nam- Thực trạng và giải pháp.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Kinh Tế

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Bích Hạnh

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2010

- Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

5. Đề tài: Phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Nam- Thực trạng và giải pháp

- Cơ quan chủ trì: Khoa Dân tộc và Tôn giáo, tín ngưỡng

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Quang Khắc

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2010

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

6. Đề tài: Phong trào cộng sản và cánh khu vực Mỹ latinh thời kỳ sau chiến tranh lạnh.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Quan hệ quốc tế

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Lan

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2010

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

7. Đề tài: Quá trình hình thành và phát triển đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1920-1945

- Cơ quan chủ trì: Khoa Lịch sử Đảng

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Hiệp

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2010

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

8. Đề tài: Quản lý nhà nước về đất đai trong quá trình đô thị hóa ở tỉnh Quảng Nam.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Quản lý kinh tế

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Võ Văn Lợi

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2010

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

9. Đề tài: Thực trạng và xu hướng vận động kinh tế hợp tác xã ở tỉnh Thừa Thiên- Huế.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Kinh tế Chính trị

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Thanh Huyền

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2010

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

10. Đề tài: Vấn đề chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở tỉnh Thừa Thiên- Huế trong giai đoạn hiện nay.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Xây dựng Đảng

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Thị Bạch Yến

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2010

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

11. Đề tài: Vấn đề phát triển lực lượng sản xuất ở tỉnh Gia Lai trong giai đoạn hiện nay.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Triết học

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Hồng Phong

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2010

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

12. Đề tài: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ mới

- Cơ quan chủ trì: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Quốc Long

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2010

- Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

13. Đề tài: Xây dựng văn hóa đô thị ở thành phố Đà Nẵng hiện nay.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Văn hóa và phát triển

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Triều

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2010

- Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

14. Đề tài: Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học ở khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn mới (qua khảo sát ở Đà Nẵng và Thừa Thiên- Huế).

- Cơ quan chủ trì: Khoa Kinh tế và phát triển

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Tư

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2010

- Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL