Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2009

 

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I

CÁC ĐỀ TÀI  KHOA HỌC THỰC HIỆN NĂM 2009

 

I. ĐỀ TÀI CẤP BỘ

 

1. Đề tài: Sự sáng tạo của khu ủy khu V trong lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954- 1975)

- Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Tăng Khởi

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

2. Đề tài: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện các tỉnh miền Trung đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay.

- Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Tâm

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

3. Đề tài: Quản lý nhà nước về tôn giáo ở các tỉnh Tây Nguyên.

- Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Văn Minh

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

4. Đề tài: Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện người dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

- Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Lý

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

5. Đề tài: Phát triển làng nghề ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ - Thực trạng và giải pháp

- Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Hải

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

II. ĐỀ TÀI CƠ SỞ

 

1. Đề tài: Cải cách bộ máy hành chính cấp huyện ở tỉnh Quảng Nam – Hiện trạng, vấn đề và giải pháp.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Nhà nước và pháp luật

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Anh Tuấn

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

2. Đề tài: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Bình Định- thực trạng và giải pháp.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Quản lý kinh tế

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Quốc Tuấn

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

3. Đề tài: Chất lượng nguồn nhân lực trẻ ở Tây Nguyên hiện nay- thực trạng và giải pháp.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Triết học

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thượng Hiền

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

4. Đề tài: Công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng ở các tỉnh duyên hải miền Trung – Thực trạng và giải pháp (Qua khảo sát ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định)

- Cơ quan chủ trì: Khoa Xây dựng Đảng

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Ngọc Thanh

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

5. Đề tài: Đạo đức xã hội và đạo đức tôn giáo- sự nhận thức và vận dụng trong việc giáo dục đạo đức ở nước ta hiện nay.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Xuân Hoa

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

6. Đề tài: Giáo dục đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Minh Hoàng

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

7. Đề tài: Hiệu quả hoạt động tư pháp ở thành phố Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Nhà nước và pháp luật

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Huy Hoàn

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

8. Đề tài: Lao động trong các khu công nghiệp ở thành phố Đà Nẵng- thực trạng và giải pháp.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Kinh tế và phát triển

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Bình Đức

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

9. Đề tài: Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Nam theo hướng bền vững

- Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý khoa học

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Đình Chín

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009>

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

10. Đề tài: Phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Quảng Ngãi từ nay đến 2015.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Kinh tế chính trị

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Ngọc Tuấn

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

11. Đề tài: Quá trình thực hiện chính sách dân tộc của Đảng ở Đăk Lăk từ năm 2001- 2008

- Cơ quan chủ trì: Khoa Lịch sử Đảng

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Văn Hồ

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

12. Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới

- Cơ quan chủ trì: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Mậu Linh

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

13. Đề tài: Vai trò của ý thức xã hội và việc giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa đối với cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay

- Cơ quan chủ trì: Khoa Triết học

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Văn Trinh

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

14. Đề tài: Văn học, nghệ thuật các tỉnh miền Trung trong sự nghiệp đổi mới.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Văn hóa và phát triển

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Hòa

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

15. Đề tài: Xã hội hóa dịch vụ y tế, giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Kinh tế phát triển

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Mai Hữu Thỉnh

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2009

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL