Văn bản quản lý

Thông báo - Công văn

Quyết định - Chương trình

Báo cáo

Quy chế - Quy định

Liên kết website
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC | Đề Tài NCKH | 2008

 

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I

CÁC ĐỀ TÀI  KHOA HỌC THỰC HIỆN NĂM 2008

 

I. ĐỀ TÀI CẤP BỘ

 

1. Đề tài: Cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình ở Tây Nguyên- thực trạng và giải pháp.

- Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

2. Đề tài: Giải pháp tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên các dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay.

- Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực III

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Đính

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

II. ĐỀ TÀI CƠ SỞ

 

1. Đề tài: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở miền Trung- Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Văn hóa và phát triển

- Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS. Nguyễn Hồng Sơn

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

- Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

2. Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền bình đẳng dân tộc và việc vận dụng vào thực tiễn các dân tộc Tây Nguyên trong công cuộc đổi mới

- Cơ quan chủ trì: Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Quốc Long

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

3. Đề tài: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Văn hóa và phát triển

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Liêm

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

4. Đề tài: Biến đổi gia đình ở thành phố Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Ngọc Sơn

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

5. Đề tài: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông ở thành phố Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Nhà nước và phát luật

- Chủ nhiệm đề tài: GVC Phan Kế Vân/p>

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

6. Đề tài: Chiến lược, sách lược của một số nước lớn đối với bán đảo Triều Tiên thời kỳ 1991-2008.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Quan hệ quốc tế

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Lan

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

7. Đề tài: Giao đất, giao rừng và định canh, định cư vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên- Thực trạng và giải pháp.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Chủ nhiệm đề tài: PGS,TS. Nguyễn Văn Nam

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

8. Đề tài: Phát triển thương mại ở thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Kinh tế chính trị

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Dũng Anh

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

9. Đề tài: Hoạt động giám sát của đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở một số tỉnh miền Trung – Thực trạng và giải pháp.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Chính trị học

- Chủ nhiệm đề tài: PGS,TS. Hồ Tấn Sáng

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

10. Đề tài: Sử dụng có hiệu quả vốn vay tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo ở tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Quản lý kinh tế

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Hải

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

11. Đề tài: Thực trạng cuộc sống của nhóm người bị nhiễm chất độc da cam ở tỉnh Quảng Trị và những đề xuất về giải pháp chính sách xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo, quản lý

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Văn Thạch

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

12. Đề tài: Tìm hiểu và kế thừa giá trị đạo đức nhân văn của Phật giáo trong việc giáo dục đạo đức hiện nay.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Dân tộc và Tôn giáo

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Công Theo

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

- Kết quả nghiệm thu: Trung bình

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

13. Đề tài: Vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội hiện nay (qua thực tiễn của tỉnh Quảng Nam).

- Cơ quan chủ trì: Khoa Xây dựng Đảng

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Xuân Thủy

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

- Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

 

14. Đề tài: Vấn đề giáo dục ý thức đạo đức xã hội chủ nghĩa cho người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước ở Đà Nẵng hiện nay.

- Cơ quan chủ trì: Khoa Triết học

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Công Mẫn

- Thời gian nghiên cứu: Năm 2008

- Kết quả nghiệm thu: Khá

- Nội dung đề tài: xem chi tiết

P. Đào tạo
P. CNTT
Tạp chí SHLL