Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN
Ngày 28/7/2015 tại Học viện Chính trị khu vực III, Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức lớp “Bồi dưỡng nâng cao trình độ về bảo mật thông tin” ...
HỘI THẢO KHOA HỌC KINH NGHIỆM KHAI THÁC NGUỒN THÔNG TIN VÀ XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CỘNG TÁC VIÊN CHO TẠP CHÍ VÀ BẢN TIN
Chiều ngày 13/7/2015 tại Học viện Chính trị khu vực III, Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Kinh nghiệm khai thác nguồn thông tin và xây ...
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành