Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
HỘI THẢO KHOA HỌC“Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ởMiền Trung - Tây Nguyên: Thực trạng và những vấn đề đặt ra” ...
Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, chiều ngày 26/6/2019, Học viện Chính trị khu vực III đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ởMiền Trung - Tây Nguyên: Thực trạng và những vấn đề đặt ra” ...
TỌA ĐÀM KHOA HỌC “50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG”
Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2019, chiều ngày 21/6/2019, khoaXây dựng Đảng tiến hành tọa đàm khoa học với chủ đề“50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. ...
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành