Tin tức - sự kiện
Tin tức - sự kiện
Thông báo
Thông báo
Quyết định
Quyết định
Quy chế
Quy chế
 
BẾ GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHOCÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG, KHÓA HỌC 2016 ...
Chiều ngày 23/4/2018, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Lễ bế giảng cho lớp Cao cấp Lý luận chính trị dành cho các cơ quan Trung ương ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, hệ không tập trung, khóa học 2016 – 2018.
KHAI MẠC HỘI THI “GIẢNG VIÊN GIỎI” CẤP CƠ SỞ, LẦN THỨ III, NĂM 2018
Thực hiện Kế hoạch số 556/KH-HVCTQG ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi “Giảng viên giỏi”, ngày 05 tháng 4 năm 2018, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Khai mạc Hội thi “Giảng viên ...
Tạp chí SHLL
Tạp chí SHLL
Số Tạp chí phát hành
Số Tạp chí phát hành